بازدید از کفپوش ورزشی نصب شده در مجموعه های منطقه 17 تهران

2014/11/25 نویسنده 0

بر اساس برنامه مسئولین شرکت طوس پارسه تات بازدیدی از مجموعه های ورزشی منطقه 17 تهران به منظور بررسی وضعیت کفپوش های ورزشی و نوع و کیفیت کفپوش های استفاده شده برای تعیین کفیت کفپوش ورزشی در مدت استفاده شده [ادامه مطلب]