مقاله : ملاحظات انسان شناختی در مقایسه ورزش، مسابقه و بازی

2015/03/03 نویسنده 0

ملاحظات انسان شناختی در مقایسه ورزش، مسابقه و بازی ابراهیم خدایی Ebrahimkhodaee[@]ut.ac.ir  تمایز ورزش، مسابقه و بازی و ورزش در جامعه های مدرن و پیشامدرن نقش محوری در شیوه نگاه انسان شناسی به مقوله ورزش، به ویژه در قیاس با [ادامه مطلب]