عدم تغییرات نرخ مواد اولیه تولید کفپوش ورزشی و چمن مصنوعی ایرانی

2015/05/19 نویسنده 0

با توجه به عدم تغییرات قیمت مواد اولیه تولید کفپوش های ورزشی و صنعتی نسبت به سال 1393 میتوان گفت که همسویی بازار با جریان رکودی کشور در سال 1394 مشهود است و تولیدات داخلی در این عرصه افزایش خاصی [ادامه مطلب]