مقاله : ورزش های همگانی

2015/03/09 نویسنده 0

مقدمه:      ورزش گروهی و همگانی در كشور ما از پيشينه چندين هزار ساله برخوردار است. بازي ها و ورزش هاي گروهی سنتي داراي كاركرد آموزشی- تربيتي  بوده و امروزه نيز مي تواند عامل موثري در فرآيند جامعه پذيري و [ادامه مطلب]