‌آیین نامه توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت

2015/05/29 نویسنده 0

‌آیین نامه چگونگی توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت 1376.04.22 – – – 406 ‌شماره: .61056ت18327‌ه‍ ‌تاریخ: 1376.5.4 ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشورـ سازمان برنامه و بودجه ‌سازمان تربیت بدنی ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.4.22 بنا به پیشنهاد [ادامه مطلب]

ورزش همگانی

2014/10/20 نویسنده 0

مقدمه:      ورزش گروهی و همگانی در كشور ما از پيشينه چندين هزار ساله برخوردار است. بازي ها و ورزش هاي گروهی سنتي داراي كاركرد آموزشی- تربيتي  بوده و امروزه نيز مي تواند عامل موثري در فرآيند جامعه پذيري و [ادامه مطلب]