مفهوم کيفيت چمن مصنوعی فيفا

2015/02/20 نویسنده 0

مفهوم کيفيت فيفا، برنامه تست بسيار مشکل براي سطوح مصنوعي است که به موجب آن توليد کننده هاي موفق قادر خواهند بود برنامه گواهي براي استفاده از مارک معتبر فيفا براي زمينهاي چمن فوتبال را دريافت کنند، زمينهايي که شرايط [ادامه مطلب]