کمیسیون فنی تدوین استاندارد “کفپوش برای محیط های ورزشی- کفپوش‌های داخل سالن چند منظوره

1394/07/23 نویسنده 0

کمیسیون فنی تدوین استاندارد “کفپوش برای محیط های ورزشی- کفپوش‌های داخل سالن چند منظوره- ویژگی‌ها”   رئیس:               سمت و/ یا نمایندگی میرمحمد صادقی، گیتی                  عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه (دکترای مهندسی پلیمر)                 صنعتی امیرکبیر   [ادامه مطلب]