استاندارد” کفپوش برای محیط‌های ورزشی- کفپوش‌های داخل سالن چند منظوره”

استاندارد” کفپوش برای محیط‌های ورزشی- کفپوش‌های داخل سالن چند منظوره” كه پيش نويس آن دركميسيون‌هاي مربوط توسط مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران/ سازمان تهيه و تدوين شده و در ادامه اجلاس كميتة ملي استاندارد مهندسي پزشكي مورخ       مورد تصویب قرارگرفته است، اينك به استناد بند يك مادة 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه1371، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشرمي‌شود.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينة صنايع، علوم وخدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظرخواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصلاح و تكميل اين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر دركميسيون فني مربوط مورد توجه قرارخواهدگرفت. بنابراين، بايد همواره از آخرين تجديد نظر استاندارد هاي ملي استفاده كرد.

منابع و ماخذي كه براي تهية اين استاندارد مورد استفاده قرارگرفته به شرح زير است:

BS EN 14904: 2006, Surfaces for sports areas-Indoor surfaces for multi-sports use- Specification

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*