قوانین و مقررات کلی بازی فوتبال که توسط فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا)

قوانین و مقررات کلی بازی فوتبال که توسط فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) و برد بین المللی آن وضع شده:

▪ قانون 1: زمین بازی
▪ قانون 2: توپ
▪ قانون 3: تعداد بازیکنان
▪ قانون 4: وسایل بازیکنان
▪ قانون 5: داور
▪ قانون 6: کمک داور
▪ قانون 7: مدت بازی
▪ قانون 8: شروع بازی
▪ قانون 9: توپ در داخل و خارج از بازی
▪ قانون 10: روش امتیازدهی
▪ قانون 11: آفساید
▪ قانون 12: خطا ها و رفتار ناشایست
▪ قانون 13: ضربه آزاد
▪ قانون 14: ضربه پنالتی
▪ قانون 15: پرتاب اوت
▪ قانون 16: ضربه دروازه
▪ قانون 17: ضربه کرنر
▪ روشهای تعیین تیم برنده
▪ محوطه فنی
▪ داور چهارم
▪ توضیحات آفساید (تصویری)

 

 قوانین فوتبال – زمین بازی

اندازه ها

 • زمین بازى باید به شکل مستطیل و درازاى طول باید بزرگتر از دارازى خط دروازه باشد.
 • طول حداقل 90 متر و حداکثر 110 متر.
 • عرض حداقل 45 متر و حداکثر 90 متر.

مسابقات بین المللى

 • طول حداقل 100 متر و حداکثر 110 متر.
 • عرض حداقل 64 متر و حداکثر 75 متر.

علامت گذارى زمین

 • علامت گذارى زمین بازى بوسیله خطوط مشخص می شود، ضخامت خطوط متعلق به محوطه مربوط مى باشد. خطوط بلندتر را خطوط طولى و خطوط کوتاه تر را خطوط دروازه می نامند.
 • ضخامت کلیه خطوط نباید بیشتر از 12 سانتی متر باشد.
 • زمین بازى بوسیله خط میانى به دو نیمه تقسیم می شود.
 • مرکز زمین بازى در وسط خط میانى مشخص میشود و یک دایره به شعاع 9.15 متر در اطراف آن رسم شده می شود.

محوطه دروازه (گل)

 • محوطه دروازه در انتهاى هر نیمه زمین به صورت زیر معین می شود:
 • دو خط به فاصله 5.5 متر از داخل تیرهاى عمودى بر روى خط دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود. این خطها به فاصله 5.5 متر به طرف داخل زمین بازى کشیده و بوسیله خطى موازى با خط دروازه، متصل می شود. محوطه محدود شده بوسیله این خطوط و خط دروازه را، محوطه دروازه یا همان گل می نامند.

محوطه جریمه (پنالتى)

 • محوطه جریمه در انتهاى هر نیمه زمین به صورت زیر معین می شود:
 • دو خط به فاصله 16.5 متر از داخل تیرهاى دروازه در روى خط دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود. این خطها به فاصله 16.5 متر به طرف زمین بازى کشیده و به وسیله خطى موازى با خط دروازه، متصل می شود. محوطه محدود شده بوسیله این خطوط و خط دروازه را، محوطه جریمه یا پنالتى می نامند.

میله پرچم – پرچم کرنر میله هاى پرچم

 • میله پرچمى که ارتفاع آن کمتر از 1.5 متر نیست و نوک تیزى ندارد در گوشه هاى زمین بازى نصب می شود. چنین پرچمى را مى توان در دو طرف خط مرکزى و به فاصله حداقل 1 متر در خارج از خط طولى قرار داد.
 • قوس کرنر
 • یک ربع دایره به شعاع 1 متر از میله پرچم گوشه زمین، در داخل زمین بازى رسم می شود.

دروازه ها

 • دروازه ها در وسط هر خط عرضى قرار دارند و شامل دو تیر عمودى اند که به یک اندازه از میله هاى گوشه فاصله داشته و در بالا بوسیله یک تیر افقى بهم متصل می شوند.
 • فاصله بین دو تیر عمودى، 7.32 متر و فاصله لبه پایین تیر افقى تا زمین 2.42 متر است.
 • تیرهاى عمودى و افقى باید در عرض و عمق یکسان بوده و نباید بیشتر از 12 سانتى متر باشند.
 • تور مى تواند به تیرهاى عمودى و افقى و زمین پشت دروازه متصل شود و براى دروازه بانها مجال حرکت در فضاى وسیعى را بوجود آورد.
 • رنگ تیرهاى عمودى و افقى دروازه باید سفید باشند.

سالم بودن دروازه ها

 • دروازه ها باید بطور محکم برروى زمین نصب شوند.
 • دروازه هاى قابل حمل تنها موقعى مى تواند مورد استفاده قرار گیرند که نیاز فوق را براورده کنند.
 • تصمیمات برد بین المللى

▪ تصمیم 1

اگر تیر افقى جدا شود یا بشکند، بازى میبایستى متوقف شده تا تیر دروازه تعمیر یا تعویض، و در موقعیت اصلى خود قرار گیرد. اگر تعمیر یا تعویض آن امکان پذیر نبود مسابقه تعطیل میگردد.
استفاده از طناب بجاى تیر افقى مجاز نیست.
اگر تیر افقى تعمیر شد، بازى مجددا با رها کردن توپ از محلى که قبلا متوقف شده بود، ادامه می یابد.

▪ تصمیم 2

تیرهاى عمودى و افقى باید از چوب، آهن یا سایر موادى که مورد تایید باشد ساخته شوند. شکل تیرها ممکن است مربع، مستطیل، گرد، بیضى باشد و نباید براى بازیکنان خطرناک باشد.

▪ تصمیم 3

از زمانى که تیمها وارد زمین مسابقه می شوند تا پایان نیمه اول و از شروع نیمه دوم تا پایان مسابقه، اجازه هیچ نوع تبلیغات برروى زمین بازى و وسایل مربوط به آن (شامل تور دروازه و محیط دروازه) داده نمی شود.
گذاشتن اجناس تبلیغاتى و نصب وسایل اضافى مانند: دوربین، میکروفون و … برروى دروازه ها، تورها، میله هاى پرچم و پرچمها نیز ممنوع است.

▪ تصمیم 4

هرگونه تبلیغات درون زمین محوطه فنى و یا تا فاصله 1 مترى خطوط طولى زمین و خارج از زمین بازى روى زمین، اجازه داده نمی شود. هم چنین انجام تبلیغات در محوطه بین خطوط دروازه اجازه داده نمی شود.

▪ تصمیم 5

هرگونه آگهى تبلیغاتى یا استفاده از علایم و نشانه هاى فیفا، کنفدراسیون، فدراسیون ها و اتحادیه هاى ملى و باشگاه ها برروى زمین یا وسایل زمین (بانضمام تور دروازه و محیط دروازه) در جریان بازى همانطوریکه در تصمیم 3 شرح داده شده است، ممنوع می باشد.

▪ تصمیم 6

در خارج از زمین بازى، مى توان علامتى به فاصله 9.15 متر از قوس مرکز روى خط دروازه رسم کرد، تا داور در موقع اجراى ضربه کرنر، از رعایت فاصله مجاز، مطمین شود.
 

قوانین فوتبال – توپ بازی

جنس و اندازه توپ:

 • باید کروى باشد.
 • از چرم یا جنسهاى مناسب دیگر ساخته شده باشد.
 • محیط توپ نباید بیشتر از 70 سانتى متر و کمتر از 68 سانتى متر باشد.
 • وزن توپ در آغاز بازى نباید بیشتر از 450 گرم و کمتر از 410 گرم باشد.
 • فشار توپ 0.6 الى 1.1 آتمسفر (600 الى 1100 گرم بر سانتى متر مربع) در سطح دریا باشد.

تعویض توپ ناقص
اگر در جریان بازى توپ ترکید یا به هر طریقی حالت قانونى خود را از دست داد:

 • بازى متوقف می شود.
 • بازى مجددا با رها کردن توپ از محلى که توپ تغییر شکل داده است آغاز می شود.
 • اگر موقعى که توپ در بازى نیست ترکید یا از حالت قانونى خارج شد، مثل ضربه آغاز بازى، ضربه دروازه، ضربه کرنر، ضربه آزاد، ضربه پنالتى یا پرتاب اوت:
 • بازى مجددا با همان ضربه شروع می شود.
 • توپ نباید در جریان بازى تعویض شود مگر با اجازه داور.

تصمیمات برد بین المللى

▪ تصمیم 1

در مسابقات یا رقابتهایى که تحت سرپرستى کنفدراسیونها برگزار می شوند، توپ مورد استفاده باید داراى یکى از تاییدیه هاى زیر باشد:

▪ The Official FIFA Approved
▪ The Official FIFA Inspected
▪ The Reference International Matchball Standard
▪ IMS – International Matchball Standrad

وجود چنین علامت هایى روى توپ مورد استفاده، نشان مى دهد که با روشهاى لازم آزمایش شده و مورد قبول قرار می گیرد.

توپ علاوه بر اینها، باید مورد تایید برد بین المللى نیز باشد.
انستیتوهایى که آزمایش ها را انجام مى دهند بوسیله فیفا انتخاب می شوند.
فدراسیونها یا اتحادیه هاى ملى مى توانند، توپهایى را که داراى یکى از سه تاییدیه هاى فوق باشند مورد استفاده قرار دهند.

▪ تصمیم 2

در مسابقات فیفا و مسابقاتى که تحت سرپرستى کنفدراسیونها و فدراسیونهاى ملى برگزار می شوند، هیچ نوع تبلیغ تجارى روى توپ مجاز نیست جز آرم بازى و علامت تجارى تولید کننده توپ.

مقررات مسابقه میتواند اندازه و تعداد این قبیل مارکها را محدودتر کند.

 

قوانین فوتبال – تعداد بازیکنان

بازیکنان

یک مسابقه بوسیله دو دسته، که هر دسته نباید بیشتر از 11 نفر باشد و یکى از آنها دروازه بان است، انجام میشود.
اگر تعداد بازیکنان هر یک از دسته ها کمتر از 7 نفر باشد، مسابقه آغاز نمی شود.

رقابتهاى رسمى

در مسابقاتى که تحت سرپرستى فیفا و کنفدراسیونها و یا فدراسیونهاى/اتحادیه هاى ملى برگزار می شود، حداکثر از 3 بازیکن جانشین (تعویضی) می توان استفاده کرد.
مقررات مسابقه باید مشخص کند که اسامى چند نفر جانشین باید معرفى شوند.
در مسابقات بین المللى تعداد بازیکنان ذخیره از 3 تا 7 نفر است.

سایر مسابفات در سایر مسابقات جانشینها می توانند مورد استفاده قرار گیرند مشروط براینکه:

 • ▪ تیمهاى مربوطه در مورد حداکثر تعداد تعویض به توافق برسند.
 • ▪ اطلاع به داور قبل از آغاز مسابقه.
 • ▪ اگر داور اطلاع نداشته باشد یا اگر توافقى قبل از مسابقه بعمل نیاید، بیشتر از 3 نفر حق تعویض ندارند.

کلیه مسابقات

در سایر مسابقات، اسامى بازیکنان جانشین باید قبل از آغاز مسابقه به داور داده شود.
بازیکنانى که اسامى آنها به داور داده نشده باشد، نمی توانند در مسابقه شرکت کنند.

چگونگى تعویض بازیکنان
براى تعویض بازیکنان جانشین، شرایط زیر باید رعایت شوند:

 • اطلاع داور قبل از عمل تعویض.
 • بازیکن جانشین در صورتى می تواند داخل زمین بازى شود که بازیکن اصلى زمین را ترک و سپس تنها با علامت داور می تواند وارد شود.
 • جانشین تنها می تواند هنگام توقف بازى و از خط میانى وارد شود.
 • زمانى کار تعویض پایان یافته می شود که جانشین وارد زمین شود.
 • از لحظه اى که جانشین وارد زمین بازى شد جزو بازیکنان محسوب شده و بازیکن تعویض شده، از جرگه بازیکنان خارج می شود.
 • بازیکنى که قبلا در بازى بوده و تعویض شده است، دیگر نمی تواند براى بار دوم در همان مسابقه شرکت کند.
 • لیه بازیکنان جانشین، خواه به بازى فراخوانده شوند یا خیر، تحت اقتدار و اختیار داور خواهند بود. تعویض دروازه بان

هر یک از بازیکنان می توانند جایشان را با دروازه بان عوض کنند، به شرط اینکه:

 • اطلاع دادن به داور قبل از اینکه تعویض انجام شود.
 • عمل تعویض باید در توقف بازى انجام شود.

تخلفات/تنبیهات
اگر بازین جانشین (ذخیره) بدون اجازه داور وارد زمین شود:

 • بازى متوقف می شود.
 • به بازیکن جانشین با کارت زرد اخطار داده می شود، و از وى خواسته می شود که زمین را ترک کند.
 • بازى با رها کردن توپ از محل توقف، مجددا آغاز می شود.
 • بازى ادامه می یابد.
 • بعد از اینکه توپ از بازى خارج شد، بازیکنان مربوطه اخطار (کارت زرد) خواهند گرفت.

براى هرگونه نقض مقررات این قانون:
▪ بازیکنان مربوطه با دریافت کارت زرد، اخطا می گیرند.

 

آغاز مجدد بازى
اگر بازى براى دادن اخطار، توسط داور متوقف شد:
▪ بازى با یک ضربه آزاد غیر مستقیم، بوسیله بازیکنى از تیم مقابل و از محل توقف، مجددا آغاز می شود.

 

اخراج بازیکنان و جانشینان
بازیکنى که قبل از آغاز بازى اخراج می شود، می توان بجاى وى از یک بازیکن جانشین استفاده کرد.
اگر یک بازیکن جانشین، خواه قبل از شروع و خواه بعد از شروع مسابقه اخراج شود، دیگر نمی تواند جایگزین داشته باشد.

 

تصمیمات برد بین المللى

▪ تصمیم 1

حداقل تعداد بازیکنان یک تیم، بستگى به نظر فدراسیون ملى دارد.
برد بین المللى عقیده دارد، اگر تعداد بازیکنان هر یک از دو دسته کمتر از 7 نفر باشد، مسابقه نباید ادامه یابد.

▪ تصمیم 2

مربى می تواند در جریان بازى تعلیمات فنى را از منطقه فنى به بازیکنان خود منتقل کند، اما باید پس از دادن تعلیمات به وضعیت خود برگردد.
تمام افراد رسمى باید در داخل محوطه فنى باقى مانده و مسوول رفتار خود باشند.

 
قوانین فوتبال – وسایل بازیکنان

ایمن بودن – خطرناک نبودن وسایل:

بازیکن نباید از وسایلى استفاده کند یا چیزى بپوشد که براى خودش و سایر بازیکنان خطرناک باشد. (به انضمام هرگونه زیور آلات)

وسایل اساسى

وسایل اساسى و اجبارى بازیکنان عبارت است از:

 • پیراهن
 • شورت – اگر زیر شورتى استفاده می شود، رنگ آن باید به رنگ اصلى شورت باشد.
 • جوراب ساق بلند
 • محافظ ساق
 • کفش

محافظ ساق

 • کلا” بوسیله جوراب پوشیده شود
 • از جنسهاى مناسب مانند: لاستیک، پلاستیک یا نظیر آنها ساخته شود
 • محافظت معقولانه اى را فراهم کند

دروازه بانها

هر دروازه بان باید از رنگهایى استفاده کند که با رنگ لباس سایر بازیکنان، داور و کمک داوران مغایر باشد.

 

تخلفات و تنبیهات
براى هر گونه نقض این قانون:

 • احتیاج نیست بازی متوقف شود.
 • داور به بازیکنى که وسایلش نقض دارد دستور می دهد که جهت درست کردن وسایل خود، زمین را ترک کند.
 • بازیکن پس از اینکه نوپ در بازى متوقف شد، زمین را ترک می نماید، مگر اینکه بلافاصله وسایل خود را اصلاح کند.
 • بازیکنى که براى اصلاح وسایل خود زمین را ترک کرده نمی تواند بدون اجازه داور دوباره وارد شود.
 • قبل از ورود مجدد بازیکن به زمین بازى، داور وسایلش را کنترل کند که درست و منطبق با قانون باشد.
 • بازیکن تنها موقعى میتواند مجددا به زمین بازى برگردد که توپ خارج از بازى باشد.

بازیکنى که زمین بازى را به دلیل نقض این قانون ترک می کند و سپس بدون اجازه داور دوباره وارد زمین می شود، با نشان دادن کارت زرد به او اخطار داده می شود.

آغاز مجدد بازى
اگر بازى توسط داور براى دادن اخطار متوقف شد:

 • بازى مجددا” با یک ضربه آزاد غیر مستقیم، بوسیله یکى از بازیکنان دسته مقابل، از محل توقف آغاز می شود.

 

قوانین فوتبال – داور

اقتدار داور
هر مسابقه بوسیله یک داور اداره می شود. او براى اجراى قوانین، نسبت به مسابقه اى که تعیین شده، اقتدار کامل دارد.

قدرت و وظایف داور:

▪ اجراى قوانین بازى
▪ کنترل بازى با همکارى کمک داوران و همچنین در مواردى که با داور چهارم قابل اجرا باشد.
▪ از شرایط قانونى بودن توپ (منطبق با قانون 2 – توپ بازی) مطمین باشد.
▪ از وسایل بازیکنان که باید با قانون 4 – وسایل بازیکنان منطبق باشد، اطمینان یابد.
▪ عمل کردن به عنوان وقت نگهدار و یادداشت کردن نتیجه بازى.
▪ داور با صلاحدید خود می تواند، براى هرگونه نقض قانون، مسابقه را متوقف، بحالت تعلیق یا ختم کند.
▪ توقف، تعلیق یا ختم بازى به دلیل هر نوع اشکالى که در خارج از زمین بازى اتفاق مى افتد.
▪ اگر بازیکنى به شدت آسیب ببیند، بازى را متوقف کرده و از خارج شدن او از زمین بازى اطمینان حاصل کند.
▪ اگر به عقیده داور، آسیب دیدگى بازیکن جزیى باشد، بازى را باید ادامه داده تا توپ از بازى خارج شود.
▪ از خروج بازیکنى که از زخمش خون جارى است مطمین شود و بازیکن تنها موقعى می تواند با علامت داور به بازى برگردد که خونریزى او بند آمده باشد.
▪ هنگامى که تیمى که برروى آن خطایى صورت گرفته، از فرصت موجود سود برد، اجازه دهد که بازى ادامه پیدا کند و چنانچه فرصت مورد انتظار در آن لحظه رخ ندهد و آوانتاژ (advantage) داده شده در همان وقت فایده اى نبخشد، داور باید خطاى اصلى را جریمه کند.
▪ اگر بازیکن در یک لحظه بیشتر از یک خطا انجام داد، داور باید او را براى خطاى شدیدتر تنبیه کند.
▪ تنبیه انضباطى علیه بازیکنانى که براى خطاى قابل اخطار یا اخراج مقصر هستند.
▪ هیچ لزومى ندارد که داور فورا” به این عمل اقدام کند، او می تواند وقتى که توپ از بازى خارج شد به این کار مبادرت ورزد.
▪ داور می تواند مسیولین رسمى تیم را که رفتار غیر مسیولانه اى دارند با تشخیص و صلاحدید خود از زمین بازى و اطراف آن بخارج هدایت نماید.
▪ عمل کردن به نظر کمک داورارن روى حوادثى که خود آنها را ندیده است.
▪ مطمین شود که شخصى بدون اجازه وارد زمین بازى نشود.
▪ آغاز مجدد بازى بعد از هر توقف.
▪ تهیه گزارش مقتضى و دادن اطلاعات لازم از موارد انضباتى بازیکنانى یا مسیولان تیم و حوادث دیگر که قبل، در جریان و بعد از مسابقه اتفاق مى افتد.

 

تصمیمات داور

تصمیمات داور در حقیقت در ارتباط با بازى، نهایى است.
داور تنها موقعى مى تواند تصمیم خود را روى حوادث تغییر دهد که این تصمیم به نظر او و کمک داور، نادرست بوده و بازى هنوز مجددا آغاز نشده باشد.

تصمیمات برد بین المللى

▪ تصمیم 1

یک داور (یا هر جا که مربوط به کمک داور یا داور چهارم باشد) براى موارد زیر مسیول نخواهد بود:
هرگونه جراحت و آسیب دیدگى بازیکن، مسیولان رسمى یا تماشاگر.
هر گونه خسارت وارده به هر نوع اموال.
هرگونه ضرر و زیان وارد به فرد، باشگاه، شرکت، فدراسیون، انجمن یا هیت هاى مشابه که ممکن است بر اثر تصمیم داور که براساس قوانین بازى یا روشهاى معمول لازم براى نگه داشتن بازى و کنترل مسابقه اتخاذ می کند بوجود آید.
از قبیل تصمیمات زیر:

▪ تصمیم در مورد اجازه یا عدم اجازه برگزارى مسابقه با توجه به شرایط زمین بازى، اطراف آن یا هوا.
▪ تصمیم در مورد نا تمام گذاشتن مسابقه، به دلیل شرایط جوى.
▪ تصمیم در رابطه با شرایط لوازم یا تجهیزات مورد استفاده در طول یک مسابقه، از جمله تیرهاى عمودى و افقى پرچم و توپ.
▪ تصمیم در مورد فطع یا عدم قطع مسابقه بر اثر دخالت تماشاگر یا هر مسیله اى که در جایگاه تماشاگر بوجود آید.
▪ تصمیم در مورد توقف یا عدم توقف بازى، براى دادن اجازه انتقال و مداوا به بازیکنان مجروح از زمین بازى.
▪ تصمیم در مورد پافشارى در درخواست انتقال بازیکن مجروح از زمین بازى به خارج جهت مداوا. ▪ تصمیم در مورد اجازه یا عدم اجازه به بازیکن براى پوشیدن لباس یا وسایل دیگر.
▪ تصمیم (تا آنجاییکه جزو مسیولیتهایش است) در مورد اجازه به هر فرد (از جمله مسیولان تیمها یا ورزشگاه، ماموران انتظامى، عکاسان و سایر نمایندگان رسانه ها) جهت حضور در مجاورت زمین بازى.
▪ هرگونه تصمیم دیگرى که ممکن است داور بر طبق قوانین بازى یا مطابق با وظایفش، براساس مقررات فیفا، کنفدراسیون، فدراسیون یا اتحادیه هاى ملى یا مقررات لیگ که مسابقه تحت آن ضوابط برگزار می شود، اتخاذ کند.

 

▪ تصمیم 2

در تورنمنتها یا مسابقاتى که داور چهارم تعیین می شود، نقض داور و وظایف او طبق دستورالعملهاى مصوبه برد بین المللى فوتبال خواهد.

علامتهایی که توسط داور نشان داده می شوند

 

 قوانین فوتبال – کمک داور

وظایف
دو کمک داور تعیین می شوند که وظایف آنها تابع تصمیمات داور است. آنها باید موارد زیر را نشان دهند:

▪ وقتى که تمام توپ از زمین بازى خارج می شود.
▪ کدام طرف حق زدن ضربه کرنر، ضربه دروازه و یا پرتاب توپ اوت را دارد.
▪ موقعى که بازیکنى را می توان به دلیل قرار داشتن در وضعیت آفساید جریمه کرد.
▪ موقعى که تعویض درخواست می شود.
▪ موقعى که رفتارى ناشایست یا حوادث دیگرى در خارج از دید داور، روى دهد.
▪ موقعى که خطا اتفاق افتد و کمک داوران نسبت به داور نزدیکتر به صحنه باشند (شامل موقعیتهاى خاص، خطاهایى که در داخل محوطه جریمه اتفاق افتاده است).
▪ هرگاه در ضربات پنالتى، دروازه بان قبل از زدن ضربه به طرف جلو حرکت کند و توپ از خط عبور کند.

 

همکارى

کمک داوران همچنین در کنترل مسابقه بر طبق قوانین بازى به داور کمک می کنند.
بخصوص آنها می توانند براى رعایت فاصله 9.15 متر و براى کنترل بازى و کمک به داور، وارد زمین مسابقه شوند.

در صورت دخالت ناروا و غیر ضرورى یا برخورد نامناسب، داور، کمک داور را برکنار و گزارش مقتضى ارسال خواهد کرد.

 

 

 

قانون فوتبال – مدت بازی

مدت بازى

مدت بازى شامل دو وقت مساوى چهل و پنج دقیقه اى می باشد، مگر اینکه طور دیگر بین داور و دو تیم موافقت به عمل آید.

هر نوع توافق در مورد تغییر زمان بازى (براى مثال کم کردن زمان هر نیمه به 40 دقیقه به دلیل کمى نور) باید قبل از آغاز بازى و با رعایت مقررات رقابتها، مشخص می شود.

 

مدت بین دو نیمه

بازیکنان مستحق استفاده از مدت استراحت بین دو نیمه می باشند.
زمان استراخت بین دو نیمه نباید بیشتر از 15 دقیقه باشد.
مقررات رقابتها، باید مدت استراحت بین دو نیمه را مشخص کند.
زمان استراحت بین دو نیمه، تنها با مواقفت داور می تواند تغییر کند.

 

افزودن اوقات تلف شده
این افزایش شامل تمام زمانهاى تلف شده و به خاطر موارد زیر صورت می گیرد:

▪ تعویضها

▪ تشخیص بازیکنان آسیب دیده

▪ انتقال بازیکنان آسیب دیده از زمین بازى به خارج، براى مداوا

▪ وقتهاى تلف شده

▪ هر دلیل دیگر

افزودن اوقات تلف شده به صلاحدید داور است.

 

ضربه پنالتى
اگر یک ضربه پنالتى در پایان هر نیمه یا پایان وقت اضافى اتفاق بى افتد، اجازه داده می شود تا ضربه زده شود و بعد سوت پایان بازی زده می شود.

 

وقت اضافى
مقررات مسابقات می تواند بر طبق شرایط مندرج در قانون 8، دو وقت مساوى براى مسابقه منظور کند.

 

 

قوانین فوتبال – آغاز و آغاز مجدد بازى

مقدمات

 • بازی با قرعه کشى بوسیله سکه مشخص می شود، تیمى که برنده قرعه است تصمیم می گیرد که به کدام دروازه در نیمه اول حمله کند (در واقع کدام طرف زمین بازى کند).
 • تیم دیگر ضربه آغاز مسابقه را خواهد زد.
 • تیم برنده قرعه، ضربه آغاز مسابقه را در نیمه دوم خواهد زد.
 • در نیمه دوم مسابقه، تیمها زمینها را تعویض کرده و به دروازه مقابل حمله می کنند.

ضربه شروع
ضربه شروع روشى براى شروع یا شروع مجدد بازى محسوب می شود:

▪ در آغاز مسابقه.
▪ بعد از به ثمر رسیدن هر گل.
▪ در شروع نیمه دوم مسابقه.
▪ در شروع هر نیمه وقت اضافه (در صورت داشتن وقت اضافى).
از ضربه مستقیم آزاد بازى گل محسوب می شود.

 

چگونگى شروع مسابقه

▪ تمام بازیکنان در نیمه زمین متعلق به خود قرار می گیرند.
▪ بازیکنان دسته مقابل شروع کننده باید حداقل 9.15 متر از توپ فاصله گرفته تا توپ در بازى قرار گیرد.
▪ توپ ثابت روى نقطه مرکزى قرار می گیرد.
▪ داور علامت می دهد.
▪ وقتى که به توپ ضربه زده شد و به طرف جلو حرکت کرد، توپ در بازى خواهد بود.
▪ زننده ضربه نمی تواند براى بار دوم با توپ بازى کند تا توپ بوسیله بازیکن دیگرى لمس شود.

بعد از به ثمر رسیدن گل بوسیله یک تیم، ضربه شروع به وسیله تیم دیگر اجرا می شود.

 

تخلفات / تنبیهات
اگر زننده ضربه، قبل از اینکه توپ بوسیله بازیکن دیگرى لمس شود، براى بار دوم با توپ بازى کند:

▪ یک ضربه آزاد غیر مستقیم براى تیم مقابل و از جایى که نقض مقررات صورت گرفته است، زده می شود.
براى هرگونه نقض مقررات دیگر ضربه شروع:
▪ ضربه شروع تکرار خواهد شد.

 

رها کردن توپ

رها کردن توپ، روشى براى آغاز مجدد بازى بعد از هر وقفه موقتى میباشد و آن زمانى انجام میشود که توپ در بازى باشد و بازى براى هر دلیلى که در قانون پیش بینى نشده قطع شود.

 

تخلفات / تنبیهات – رها کردن مجدد توپ

▪ اگر قبل از اینکه توپ به زمین برخورد کند بوسیله بازیکنى لمس شود.
▪ اگر توپ بعد از برخورد با زمین و بدون تماس با بازیکنان، بخارج از زمین بازى برود.

 

مقررات ویژه

یک ضربه آزاد که به نفع دسته مدافع و در داخل محوطه دروازه خود اعلام می شود، از هر قسمت داخل محوطه دروازه می تواند زده شود.
یک ضربه آزاد غیرمستقیم که به نفع دسته حمله کننده در داخل محوطه دروازه حریف اعلام می شود، از روى خط محوطه دروازه که موازى با خط دروازه و در نقطه اى نزدیک به محل خطا، زده می شود.
بعد از اینکه بازى موقتا در داخل محوطه دروازه قطع گردید، بازى با عمل رها کردن توپ از روى خط محوطه دراوزه که موازى با خط دروازه و نزدیک به محل توقف توپ، مجددا آغاز می شود.

 
قوانین فوتبال – توپ در بازی و خارج از بازی

توپ در بازى و خارج از بازى:

توپ خارج از بازى
 

توپ خارج از بازى است وقتیکه:

▪ تمام توپ از روى خط دروازه یا خط طولى، خواه از روى زمین یا هوا عبور کند.
▪ بازى به وسیله داور متوقف شده باشد.

 

توپ داخل بازى
توپ در همه اوقات داخل بازى است بانضمام وقتیکه:

▪ توپ در اثر برخورد به تیر عمودى، تیر اقفى یا میله هاى پرچم گوشه برگشت کند و در داخل زمین بازى باقى بماند.

▪ توپ در اثر برخورد به داور یا

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*