مقاومت چمن مصنوعی در برابر اشعه فرابنفش

مقاومت در برابر اشعه فرابنفش

در بعضي از كشورها مانند كشورهاي اروپاي شمالي، كمبود نور خورشيد مانع از رشد چمن هاي طبيعي مي شود، حال آن كه در برخي مناطق مانند نواحي جنوب استوا، نور و گرماي شديد و آب و هواي خشك، رشد آنها را با مشكل مواجه مي نمايد. در هر كدام از اين مناطق، چمن هاي مصنوعي مي توانند جايگزين مناسبي براي چمن هاي طبيعي باشند. اما دوام اين كفپوش ها به مقاومت نخ هاي موجود در ساختمان آنها در برابر اشعه ماوراء بنفش وابسته است. همچنين به دليل اين كه نخ ها در معرض هواي آزاد قرار دارند، خواص فيزيكي شان ممكن است دچار تنزل شود. با استفاده از رنگدانه هاي با ثبات و مواد شيميايي مقاوم كننده در توليد نخ هاي مورد مصرف در چمن هاي مصنوعي مي توان بر اين مشكلات غلبه نمود. امروزه با توليد چمن هاي مصنوعي ساخته شده از اين نخ ها، حتي مناطقي مانند كشورهاي عربي و استراليا كه داراي آفتاب شديد هستند، توانسته اند از اين چمن ها استفاده نمايند.
تابش سطحي يعني آفتابي كه به زمين مي رسد، نه تنها به عرض جغرافيايي بستگي دارد، بلكه به ميزان ابر آلودگي متوسط در آن منطقه و مقدار رطوبت هوا نيز وابسته است. توليد كنندگان چمن مصنوعي براي سنجش مقاومت نخ هاي مورد مصرف خود، از دستگاه ‏Weather-O-Meter‏ استفاده مي كنند كه توسط آن، درصد تغييرات استحكام كششي نخ ها پس از 13000 ساعت قرار گيري در اين دستگاه، اندازه گيري مي شود . نخ هايي كه استحكام كششي آنها به بيش از 50% مقدار اوليه مي رسد، از نظر استاندارد ‏N ISO 4892-2 / former DIN-53387-1B‏ مورد تأييد هستند. اين درصد، ميزان مقاومت نخ ها در برابر اشعه فرابنفش به مدت 10 سال، در صورتي كه به طور ميانگين در معرض ‏Klangley/year‏100 قرار گيرند، را نشان مي دهد. لازم به ذكر است كه ‏‎ Klangleyواحد تشعشع خورشيد مساوي يك گرم كالري است. شكل4 نقشه تشعشع خورشيدي در مناطق مختلف زمين را نشان مي دهد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*