رکود بی سابقه بازار چمن مصنوعی و کفپوش ورزشی در ماه رمضان

1395/04/07 نویسنده 0

بر اساس روند بازار طی سالهای گذشته وضعیت بازار وازم ورزشی به دلیل شرایط ماه مبارک رمضان با رکود همراه است و همین امر با توجه به برگزاری مسابقات ماه رمضان میبایست شرایط بهتری ایجاد کند ولی طی چند سال [ادامه مطلب]