استاندارد چمن مصنوعی و ابعاد زمین فوتبال

1394/09/24 نویسنده 0

زمین فوتبال سطح بازی فوتبال است. اندازه‌ها و جزئیات آن در قانون شماره ۱ بازی فوتبال آمده است. با توجه به اینکه مقررات فوتبال در انگلستان شکل گرفته است، اندازه زمین فوتبال هم در واحدهای امپریال بیان شده است و [ادامه مطلب]