استاندارد” کفپوش برای محیط‌های ورزشی- کفپوش‌های داخل سالن چند منظوره”

1394/07/02 نویسنده 0

استاندارد” کفپوش برای محیط‌های ورزشی- کفپوش‌های داخل سالن چند منظوره” كه پيش نويس آن دركميسيون‌هاي مربوط توسط مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران/ سازمان تهيه و تدوين شده و در ادامه اجلاس كميتة ملي استاندارد مهندسي پزشكي مورخ       مورد تصویب [ادامه مطلب]