گیاهان پوششی جایگزین چمن

1395/02/24 نویسنده 0

چمن:     چمن گیاهی است از خانواده گندمیان که به نگهداری و مراقبت زیادی احتیاج دارد. داشتن یک چمن خوب مستلزم صرف هزینه سنگینی می باشد، در حالیکه با کمترین توجه و رسیدگی و با حداقل امکانات می توان از [ادامه مطلب]