فاکتور محاسبه طول عمر یک سیستم چمن مصنوعی فوتبال در چیست ؟

1395/04/24 نویسنده 0

جواب : فاکتورهایی که در محاسبه طول طول عمر یک سیستم چمن مصنوعی فوتبال بکار میرود به عوامل زیر بستگی دارد : – کیفیت فلت (نوع پلیمر انتخابی وضخامت فلت)و تراکم بافت – کیفیت زیر ساخت(اگرزیر سازی خارج از تعهد [ادامه مطلب]