چمن مصنوعی چند منظوره

1394/11/30 نویسنده 0

چمن مصنوعی چند منظوره ورزشی چند منظوره محدودیت فضاهای ورزشی همگانی همواره برای مسئولین رفاه عمومی در شهر های بزرگ موجب ایجاد نگرانی بوده و این نگرانی با محدودیت های مالی دو چندان می شود و هنگامی که گروه های [ادامه مطلب]