قوانین رسمی والیبال نشسته

این قوانین را از اول ژانویه 2001 (11/10/1379) در کلیه مسابقات بین المللی و جهانی و همچنین مسابقات ملی بکار خواهند برد.

توجه: مراجع کلیه ابعاد براساس ابعاد FIVB می باشند.

ابعاد جدید WOVD را منتشر خواهیم کرد.

 • فهرست و متون
 • خصوصیات و ویژگیهای بازی
 • پخش I. بازی
 • فصل 1، میادین ورزشی و تجهیزات مربوطه
 • فصل 2، شرکت‌کنندگان
 • فصل 3، نحوه بازی
 • فصل 4، حرکات در بازی
 • فصل 5، مداخله در بازی و تأخیرها
 • فصل 6، بازیکن لیبرو
 • فصل 7، اخلاق و رفتار بازیکنان و اعضای تیم (شرکت‌کنندگان)
 • بخش II- داوران ، مسئولیت‌های آنها و علائم رسمی
 • فصل 8، داوران

 • بخش III – ابعاد زمین
 • خصوصیات و ویژگیهای بازی

بخش 1، مسابقات

فصل 1: میادین ورزشی و تجهیزات مربوطه

1- محل بازی (شکل شماره 1a,1b و 2)

1/1- ابعاد

2/1- سطح زمین بازی

3/1- خطوط زمین بازی

4/1- مناطق و محل‌ها

5/1- دما و درجه حرارت زمین بازی

6/1- میزان نور و روشنایی در زمین بازی

2- تور و میله‌های تور (شکل 3)

1/2- بلندی و ارتفاع تور

2/2- ساختار

3/2- باندهای (نوارهای) کناری

4/2- آنتن‌های تور

5/2- میله‌‌های تور (تیرک‌ها)

6/2- لوازم و تجهیزات اضافی

3- توپ‌ها

1/3- استانداردها

2/3- شکل توپ‌ها

3/3- سیستم سه توپ

فصل 2: شرکت‌کنندگان (بازیکنان و اعضای تیم)

4- تیم‌ها

1/4- ترکیب تیم‌ها

2/4- محل و استقرار تیم

3/4- لوازم و تجهیزات

4/4- تعویض لوازم و تجهیزات

5/4- اشیاء ممنوعه

5- مسؤلین (رهبران) تیم‌ها

1/5- کاپیتان

2/5- مربی

3/5- کمک مربی

فصل 3: روش و نحوه بازی

6- کسب امتیاز، برنده شدن در یک ست و مسابقه

1/6- کسب امتیاز

2/6- برنده شدن (بردن) در یک ست

3/6- برنده شدن (بردن) در یک مسابقه

4/6- تیم ناقص و خطاکار (خاطی)

7- ساختار بازی

1/7- شیر یا خط جهت انتخاب زمین و یا سرویس

2/7- مرحله گرم کردن بازیکنان

3/7- ثبت اسامی بازیکنان در برگ آرنج و ارائه آن به منشی و مسؤلین مربوطه

4/7- قرارگیری بازیکنان در جاهای مربوطه

5/7- خطای بازیکن در صورت عدم قرارگیری صحیح در زمین

6/7- حرکت چرخشی بازیکنان

7/7- خطای بازیکنان در حرکت چرخشی

8- تعویض و جایگزینی بازیکنان

1/8- محدود بودن تعویض‌ها

2/8- تعویض استثنایی

3/8- تعویض بازیکن به جای بازیکن اخراجی

4/8- تعویض غیر قانونی

فصل 4: حرکات مربوط به بازی

9- نحوه بازی

1/9- توپ در حال بازی و جریان

2/9- توپی که در جریان نیست (بازی به‌مدت چند لحظه متوقف شده)

3/9- داخل بودن توپ “Ball in”

4/9- خارج بودن توپ “Ball out”

10- بازی با توپ

1/10- تعداد ضرباتیکه هریک از تیمهامی توانند بر توپ وارد کنند

2/10- شرایط و و یژگیهای هر ضربه

3/10- مرتکب شدن خطا در حین بازی

11- قرار گرفتن توپ در نزدیکی تور

1/11- عبور کردن توپ از تور

2/11- تماس توپ با تور

3/11- قرار گرفتن توپ در تور

12- قرار گرفتن بازیکن در نزدیکی تور

1/12- عبور بازیکن از تور

2/12- عبور بازیکن از زیر تور

3/12- تماس بازیکن با تور

4/12- خطاهای بازیکن در نزدیکی تور

13- نحوه زدن سرویس

1/13- زدن اولین سرویس در یک ست

2/13- ترتیب زدن سرویس

3/13- صدور علامت از جانب داور جهت زدن سرویس

4/13- زدن سرویس

5/13- ایجاد حفاظ و مانع

6/13- مرتکب شدن خطا در حین زدن سرویس

7/13- خطاهای حاصله پس از زدن سرویس و عدم قرارگیری صحیح بازیکنان در زمین

14- حمله (ضربه حمله و آبشار)

1/14- ضربه حمله

2/14- محدودیت‌های حمله

3/14- خطاهای حمله

15- دفاع و بلوکه کردن توپ

1/15- دفاع و بلوکه کردن توپ

2/15- تماس بازیکنان در حین دفاع

3/15- دفاع توپ در زمین (فضای) حریف

4/15- دفاع و ضربات تیمی

5/15- دفاع بر روی سرویس

6/15- خطاهای دفاع

فصل 5: تأخیر و تعویق‌ها (تعویض‌ها)

16- تعداد تعویض‌های قانونی در بازی

1/16- تعداد تعویض‌های قانونی

2/16- درخواست جهت تعویض قانونی

3/16- ترتیب و توالی تعویض‌ها

4/16- تایم اوت و تایم اوت‌های فنی

5/16- تعویض بازیکن

6/16- درخواست‌های نادرست و نامناسب

17- تأخیر در بازی

1/17- انواع تأخیر

2/17- جرایم مربوط به تأخیرات

18- تعویض‌های استثنایی در بازی

1/18- مصدوم شدن بازیکن

2/18- دخالت‌های (تداخل) خارجی

3/18- تآخیرهای مداوم و طولانی

19- تعویض زمین و فاصله بین ست‌ها

1/19- فاصله بین ست‌ها

2/19- تعویض زمین

فصل 6: بازیکن لیبرو

20-بازیکن لیبرو

1/20- تعیین بازیکن لیبرو

2/20- لوازم و تجهیزات

3/20- اقدامات در برگیرنده بازیکن لیبرو

فصل 7: اخلاق و رفتار شرکت‌کنندگان

21- ضرورت‌های اخلاق و رفتار خوب

1/21- اخلاق و رفتار ورزشکارانه

2/21- بازی خوب و عادلانه

22- بدرفتاری و جرایم مربوطه

1/22- بدرفتاری جزئی و معمولی

2/22- بدرفتاری که منجر به جریمه می‌گردد

3/22- نوع جریمه

4/22- به اجرا گذاشتن جرایم بدرفتاری

5/22- مرتکب شدن بدرفتاری قبل از ست‌ها و در بین ست‌‌ها

6/22- کارت‌های جریمه (کارت زرد، قرمز)

بخش 2: داوران، مسئولیت‌های مربوطه وعلائم رسمی

v فصل 8: داوران

23- هیئت داوران و مراحل مربوطه

1/23- ترکیب

2/23- مراحل مربوطه

24- داور اول

1/24- محل استقرار داور اول

2/24- اختیارات

3/24- مسؤلیت‌ها

25- داور کنار (دوم)

1/25- محل استقرار داور دوم

2/25- اختیارات

3/25- مسؤلیت‌ها

26- منشی و مسؤل ثبت امتیازات

1/26- محل استقرار منشی

2/26- مسؤلیت‌ها

27- خط نگهدارها (داور خط)

1/27- محل استقرار خط نگهدارها

2/27- مسئولیت‌ها

28- علائم رسمی

1/28- علائم دستی داوران (شکل 11)

2/28- علائم پرچمی که به‌وسیله داوران خط نگهدار داده می‌شود (شکل 12)

بخش 3: ابعاد زمین

خصوصیات و ویژگیهای بازی

والیبال نوعی ورزش است که بازیکنان دو تیم بر روی زمینی که بوسیله یک تور تقسیم شده است بازی می کنند.

ترجمه های مختلفی برای شرایط مخصوصی وجود دارد تا اینکه بتواند اشکال مختلف بازی را برای همگان ارائه دهد.

هدف از این بازی این است که توپ را از بالای تور رد کرده و در زمین حریف نشانده و متقابلا از چنین حرکت و تلاش حریف مقابل جلوگیری نمود.

هریک از تیمها موظف هستند که توپ را با 3 ضربه به زمین حریف برگردانند (به غیر از ضربه دفاع).

بازی با زدن سرویس آغاز می گردد. زننده سرویس توپ را از بالای تور به زمین حریف هدایت میکند. رفت و برگشت توپ (Rally) همچنان ادامه دارد، مگر اینکه توپ با زمین بازی تماس پیدا کرده، به بیرون زمین رفته و یا اینکه تیمی نتواند توپ، را بطور صحیح به زمین حریف برگرداند.

در بازی والیبال هر تیمی که Rally را ببرد یک امتیاز کسب می کند (سیستم امتیاز Rally). زمانیکه تیم دریافت کننده توپ، Rally را می برد علاوه بر اینکه یک امتیاز کسب می کند سرویس را نیز به خود اختصاص داده و بازیکنان آن تیم به اندازه یک نقطه و محل در خلاف جهت ساعت حرکت می کنند.

بخش 1: بازی

فصل 1: منطقه (زمین) بازی و لوازم و تجهیزات مربوطه

1- منطقه (زمین) بازی (شکل‌های 1b, 1a و 2)

این منطقه شامل زمین بازی و منطقه آزاد بوده و بایستی به شکل مستطیل، متقارن و یکسان باشد .

1/1- ابعاد (شکل 2)

زمین بازی به‌شکل مستطیل بوده که طول آن 10 متر و عرض آن 6 متر می‌باشد. این زمین به‌وسیله منطقه آزادی‌که پهنای آن حداقل 3 متر در هر طرف می‌باشد، احاطه شده است.

فضای آزاد بازی عبارت از فضای بالای منطقه بازی بوده و فاقد هرگونه مانع می‌باشد. بلندی و ارتفاع فضای آزاد بازی از سطح زمین بازی، حداقل 7 متر می‌باشد.

اندازه منطقه آزاد در قهرمانی‌های منطقه‌ای و مسابقات جهانی WOVD حداقل 4 متر از خطوط کناری (جانبــی) و 6 متر از خطوط انتهایی می‌باشد. شایان ذکر است که ارتفاع فضای آزاد در مسابقات جهانی حداقل 10 متر از سطح زمین بازی می‌باشد.

2/1- سطح زمین بازی

1/2/1- بایستی سطح زمین بازی صاف، افقی و مسطح بوده و طوری طراحی شده باشد که هیچگونه خطری برای بازیکنان نداشته باشد. بازی بر روی سطوح (زمین‌های) ناصاف و لغزنده ممنوع می‌‌باشد.

سطح زمین بازی در قهرمانی‌های منطقه‌ای و مسابقات جهانی WOVD فقط از مواد مصنوعی و یا لایه‌های چوبی (تخته‌ای) تشکیل شده و بایستی این سطوح قبل از مسابقات فوق، به وسیله مسئولین WOVD تأیید شده باشد.

2/2/1- در میادین سرپوشیده، بایستی رنگ سطح زمین بازی، روشن باشد.

رنگ خطوط در قهرمانی‌های منطقه‌ای و مسابقات جهانی WOVD سفید می‌باشد. برای زمین بازی و منطقه آزاد از رنگ‌های مختلفی که به‌راحتی از یکدیگر تمایز داده می‌شوند، استفاده می‌کنند.

3/2/1- سطح زمین روباز (بیرون سالن) می‌تواند به ازای هر متر، 5 میلی‌متر سراشیبی داشته و نمی‌توانید خطوط زمین بازی را از لوازم سفت و سخت تهیه نمائید.

3/1- خطوط زمین بازی (شکل 2)

1/3/1- پهنای کلیه خطوط 5 سانتی‌متر می‌باشد. این خطوط بایستی به رنگ روشن بوده و رنگ آنها با رنگ سطح زمین و خطوط دیگر متفاوت باشد.

2/3/1- خطوط مرزی

دو خط کناری و دو خط انتهایی، زمین بازی را مشخص کرده و این خطوط جزو ابعاد زمین بازی محسوب (کشیده) می‌شوند.

3/3/1- خط مرکزی (شکل 2)

محور خط مرکزی، زمین بازی را به دو قسمت مساوی و به ابــعاد 6 × 5 متر تقسیم کرده و این خط در زیر تور و از یک خط کناری به سمت خط کناری دیگر امتداد یافته است.

4/3/1- خط حمله

در هر زمینی، خط حمله که لبه پشتی آن به فاصله 2 متر از پشت خط مرکزی امتداد یافته است، بیانگر منطقه جلو می‌باشد (شکل 2).

خط حمله در قهرمانی‌های منطقه‌ای و مسابقات جهانی WOVD با افزایش خطوط حاشیه‌دار از خطوط کناری طراحی (کشیده) شده و این خطوط به‌صورت 5 خط 15 سانتی‌متری و به پهنای 5 سانتی‌متر بوده و فاصله هریک از این خطوط 20 سانتی‌متر بوده و طول آن کلا 1 متر و 75 سانتی‌ متر می‌باشد.

4/1- مناطق و نواحی (شکل 1b و 2)

1/4/1- منطقه جلویی

در هر زمینی، منطقه جلویی را به‌وسیله محور خط مرکزی و لبه پشتی خط حمله مشخص (محدود) می‌کنند.

منطقه جلویی از خطوط کناری تا انتهای منطقه آزاد امتداد می‌یابد.

2/4/1- منطقه سرویس

پهنای منطقه سرویس 6 متر بوده و در پشت خط انتهایی قرار دارد. این منطقه به‌وسیله 2 خط کـوتـــــــاه و 15 سانتی‌متری که در پشت خط پایان و در امتداد خطوط کناری کشیده شده‌اند، محدوده شده و این 2 خط جزو پهنای منطقه سرویس محسوب می‌شوند. توجه داشته باشید که منطقه سرویس در عمق، به انتهای منطقه آزاد امتداد یافته است. (شکل 1b)

3/4/1- منطقه تعویض بازیکنان (شکل 1b)

منطقه تعویض از امتداد 2 خط حمله تا میز منشی و ثبت امتیازات محدود می‌گردد. (فاصله بین 2 خط حمله و میز ثبت امتیازات)

4/4/1- منطقه گرم کردن بازیکنان (Warm-up)

اندازه این منطقه در قهرمانی‌های منطقه‌ای و مسابقات جهانی WOVD حدودا 3 ×3 متر بوده و در دو گوشه منطقه نیمکت و در بیرون منطقه آزاد قرار دارد (شکل 1a,1b).

5/4/1- منطقه جریمه (محلی که بازیکن خاطی در آنجا می‌نشیند).

اندازه منطقه جریمه تقریبا 1 × 1 متر بوده و دارای 2 صندلی می‌باشد. توجه داشته باشید که ا ین منطقه در پشت نیمکت هریک از تیم‌ها قرار داشته (شکل 1) و احتمالا به‌وسیله خطوط قرمز رنگ و 5 سانتی‌متری مشخص (محدود) می‌شوند. (شکل 1a,1b)

5/1- دما و درجه حرارت زمین بازی

دمای زمین بازی نباید کمتر از 10 درجه سانـتــی‌گراد (50 درجه فارنهایت) باشد.

در قهرمانی‌های منطقه‌ای و مسابقات جهانی WOVD دمای زمین بازی نباید بیش از 25 درجه سانــتـی‌گــراد (77 درجه فارنهایت) و کمتر از 16 درجه سانتـیــگراد (61 درجه فارنهایت) باشد.

6/1- نور و روشنایی

در قهرمانی‌های منطقه‌ای و مسابقات جهانی WOVD بایستی میزان نور و روشنایی زمین بازی 1000×1500 لوکس بوده و میزان این روشنایی را یک متر بالاتر از سطح زمین بازی اندازه می‌گیرند.

2- تور و تیرک‌ها (شکل3)

1/2- ارتفاع و بلندی تور

1/1/2- تور به‌صورت عمودی و در بالای خط مرکزی زمین قرار گرفته و بلندی آن برای مردان 1 متر و 15 سانتی‌متر و برای بانـوان 1 متر و 5 سانتی‌متر می‌باشد.

2/1/2- ارتفاع تور را از مرکز زمین بازی اندازه گرفته و بایستی بلندی آن در بالای خطوط کناری دقیقا یکسان بوده و نباید از ارتفاع رسمی و بیش از 2 سانتی‌متر تجاوز کند.

2/2- ساختار (شکل 3)

عرض تور 80 سانتی‌متر، طول آن 6 متر و 50 سانتی‌متر الی 7 متر بوده (پهنای باند در هر طرف 50-25 سانتی متر میباشد) و اندازه سوراخ‌های مربعی شکل آن 10 سانتی‌متر بوده و از نخ مشکی تهیه شده است.

یک باند (نوار) 7-5 سانتی‌متری در قسمت بالای تور قرار داشته و از کرباس سفید رنگ و دو لایه تشکیل یافته و در سراسر آن دوخته شده است؛ در هریک از طرفین انتهایی باند یک سوراخ وجود داشته تا این‌که طناب تور را از آن عبور داده و سپس به تیرک‌ها می‌بندند تا این‌که قسمت بالایی تور را سفت و محکم نگهدارد.

شایان ذکر است که در داخل باند، یک کابل (سیم) قابل ارتجاعی وجود دارد تا اینکه تور را به‌وسیله آن به تیرک‌ها بسته و در نتیجه قسمت بالایی تور را سفت و محکم (به‌طور افقی) نگهدارند.

یادآور می‌شویم که در قسمت پایینی تور (بدون باند افقی) طنابی وجود دارد که به سوراخ‌های تور دوخته شده و بایستی آن را به تیرک‌ها ببندید تا اینکه قسمت پایینی تور را سفت و محکم نگهدارید.

3/2- نوارهای (باندهای) کناری

دو (2) نوار سفید رنگی را به‌صورت عمودی بر روی تور بسته و در بالای هریک از خطوط کناری قرار می‌دهند.(شکل 3)

پهنای این باندها 5 سانتی‌متر و بلندی آنها 80 سانتی‌متر بوده و به‌عنوان بخشی از تور محسوب می‌شوند.

4/2- آنتن ‌ها

هریک از آنتن‌ ها از یک فلز قابل ارتجاعی که از جنس فایبرگلاس و یا امثال آن می‌باشد تشکیل شده و قطـــــر آن 10 میلی‌متر و طول آن 1 متر و 80 سانتی‌متر می‌باشد.

هریک از آنتن ها را در جهت مخالف تور و در بخش خارجی لبه هریک از باندهای کناری قرار می‌دهند (شکل 3).

توجه داشته باشید که 100 سانتی‌متر از هریک از آنتن ‌ها در بالای تور قرار گرفته و 10 سانتی‌متر آن با نوارهای رنگی (ترجیحا قرمز و سفید) مشخص شده است.

آنتن ‌ها به‌عنوان بخشی از تور محسوب شده و فضای عبور توپ از طرفین تور را مشخص می‌کند (شکل 3 و 5).

5/2- تیرک‌ها

1/5/2-تیرک‌ها جهت نگهداشتن تور به کار برده شده و در فاصله 5/0متری الی 1 متری و در قسمت خارجی خطوط کناری نصب می‌شوند. بلندی تیرک‌ها 1 متر و 25 سانتی‌متر بوده و ترجیحا قابل تنظیم می‌باشند. (شکل 3)

در قهرمانی‌های منطقه‌ای و مسابقات جهانی WOVD تیرک‌های نگهدارنده تور را در فاصله 1 متری قسمت خارجی خطوط کناری نصب می‌کنند ولی اگر بخواهند این فاصله را کمتر کنند بایستی مسئولین WOVD تأیید نمایند.

2/5/2- تیرک‌ها به صورت مدور و صاف بوده و بدون سیم در زمین نصب می‌شوند (قرار می‌گیرند). نباید در این محوطه موانع و یا لوازم خطرناک وجود داشته باشد.

6/2- لوازم و تجهیزات اضافی

کلیه لوازم و تجهیزات اضافی به‌وسیله قوانین و مقررات WOVD تعیین می‌شوند.

3- توپ ها

1/3- استانداردها

بایستی توپ به‌شکل کروی بوده و از چرم نرم و یا مصنوعی ساخته شده و کیسه داخلی آن از لاستیک و یا موادی نظیر آن تهیه شده باشد. رنگ توپ روشن و یک رنگ بوده و یا اینکه از چندین رنگ تشکیل می‌گردد.

بایستی در قهرمانی‌های منطقه‌ای و مسابقات جهانی WOVD از توپ‌های رنگی که جنس آنها از چرم مصنوعی بوده و توسط استانداردهای WOVD تأیید شده است، استفاده نمائید.

محیط توپ 67-65 سانتی‌متر و وزن آن 280-260 گرم می‌باشد. بایستی فشار داخـلی تـــوپ 30/0 تــا 325/0 کیلوگرم/سانتی‌‌متر مربع باشد. ( 82/318 تا 3/294 mbar یا hpa می‌باشد).

2/3- هم شکل بودن توپ‌ها

کلیه توپ‌هایی‌که در طول مسابقات به کار برده می‌شوند،بایستی از نظر استانداردهائی از قبیل محیط، وزن، فشار، نوع و غیره یکسان باشند.بایستی مسابقات قهرمانی‌های منطقه‌ای و مسابقات جهانی WOVD را با توپ‌هایی‌که به‌وسیله مسئولین WOVD تأیید شده‌اند، بازی کنند، مگر اینکه این مسأله قبلا هماهنگ شده باشد.

3/3- سیستم سه توپ

در قهرمانی‌های منطقه‌ای و مسابقات جهانی WOVD از سه توپ استفاده کرده و در این مرحله، شش توپ را در مناطق ذیل قرار می‌دهند:

1 عدد توپ در هریک از گوشه‌های منطقه آزاد و 1 عدد توپ در پشت هر داور (شکل 10).

فصل 2: شرکت‌کنندگان (بازیکنان و اعضای تیم)

4- تیمهای شرکت کننده

1/4- ترکیب تیم

1/1/4- هریک از تیم‌ها حداکثر از 12 بازیکن (که حداکثر 2 بازیکن به‌عنوان “حداقل معلولیت” کلاسبندی شده‌اند)، یک مربی، یک کمک مربی، یک آموزش‌دهنده و یک پزشک تشکیل شده است.

در قهرمانی‌های منطقه‌ای و مسابقات جهانی WOVD بایستی پزشک تیم قبلا به‌وسیله مسئولین WOVD تأیید شده باشد.

2/1/4- به غیر از بازیکن Libero، بازیکن دیگری را به‌عنوان کاپیتان تیم معرفی کرده و اسم وی را در برگ امتیازات ثبت می‌کنند.

3/1/4- فقط آن‌دسته از بازیکنانی‌که اسامی آنها در برگ امتیازات قید شده است می‌توانند وارد زمین شده و در مسابقه شرکت کنند. پس از اینکه مربی و کاپیتان تیم برگ امتیازات را امضا کردند، دیگر نمی‌توانند اسامی بازیکنان را تغییر دهند.

2/4- محل استقرار اعضای تیم

1/2/4- بایستی آن‌دسته از بازیکنانی‌که بازی نمی‌کنند بر روی نیمکت تیم خودشان نشسته و یا اینکه در منطقه Warm-up (محل گرم کردن ورزشکاران) مــربــوطـه حضـور داشتـه باشند (قانون 4/4/1).

بایستی مربی و سایر اعضای تیم بر روی نیمکت بنشینند ولی توجه داشته باشید که می‌توانند به‌طور موقتی از روی نیمکت بلند شوند (قانون 3/2/5). نیمکت‌های تیم‌ها در کنار میز ثبت امتیازات و بیرون از منطقه آزاد قرار دارند (شکـل 1a,1b).

2/2/4- فقط اعضای تیم می‌توانند در طول مسابقات بر روی نیمکت نشسته و در جلسه (منطقه) Warm-up حضور داشته باشند (قانون 1/1/4).

3/2/4- آن دسته از بازیکنانی که بازی نمی‌کنند می‌توانند خود را بدون توپ و به شرح زیر گرم کنند:

1/3/2/4. در طول بازی: در مناطق warm-up (قانون 4/4/1).

2/3/2/4- در طول تایم اوت‌ها و تایم اوت های فنی: در منطقه آزاد و در پشت منطقه بازی خود .

4/2/4- در فاصله بین ست‌ها، بازیکنان می‌توانند جهت گرم کردن خود در منطقه آزاد از توپ استفاده نمایند.

3/4. لوازم و تجهیزات

لوازم هریک از بازیکنان به شرح زیر می‌باشد:

پیراهن کشباف, شورت, جوراب همشکل و کفش ورزشی.

بازیکنان می‌توانند از شلوار بلند استفاده نمایند ولی توجه داشته باشید که بازیکنان نمی‌توانند پارچه کلفت بر تن کرده و یا شورت و شلوار کلفتی که از مواد مخصوص تهیه شده است, بپوشند.

1/3/4- به غیر از بازیکن Libero بایستی پیراهن, شورت و جوراب هریک از بازیکنان تیم‌ها هم شکل، تمیز و یک رنگ باشد.

2/3/4- بایستی کفش‌ها نرم و سبک بوده و کف (تخته زیرین) آنها از لاستیک و یا چرم و بدون پاشنه باشند.

3/3/4- بایستی پیراهن‌های بازیکنان را از شماره 1الی 18 و بر طبق موازین ذیل بنویسند:

1/3/3/4- بایستی شماره را در وسط قسمت جلویی و پشت پیراهن نوشته و بایستی رنگ و روشنایی شماره‌ها با رنگ و روشنایی پیراهن‌ها متفاوت (متمایز) باشد.

2/3/3/4- بلندی و اندازه شماره بر روی سینه حداقل 15 سانـتــی متر ودر پشت پیراهن حداقل 20 سانتی متر می‌باشد.پهنای نواری که شماره به وسیله آن نوشته می‌شود،حداقل 2 سانتی متر می‌باشد.

4/3/4- بایستی کاپیتان تیم یک نوار 8*2 سانتی متری را در زیر شماره سینه خود بچسباند.

5/3/4- بازیکنان نمی‌توانند لباسهایی را که فاقد شماره‌های رسمی بوده ویا اینکه رنگ آنها با رنگ سایر بازیکنان متفاوت می‌باشد ،(به غیر از بازیکن Libero ) بپوشند.

4/4- تغییر وتعویض لوازم و تجهیزات

داور اول می‌تواند از یک (1) ویا چند بازیکن بخواهد که:

1/4/4- با پای برهنه بازی کند

2/4/4- لباس‌های خیس خود را در بین ست‌ها و یا پس از تعویض، عوض کنند، به شرطی که رنگ،طرح وشماره لباس (لباس‌های)جدید یکسان باشد.

3/4/4- با لباس تمرین وگرمکن (لباس هوای سرد) بازی کند، به شرطی که رنگ لباس‌ها و طرح آنها برطبق قانون 3/3/4 با سایر بازیکنان یکسان باشد (به غیر از بازیکن Libero)).

5/4- اشیاء ممنوعه

1/5/4- پوشیدن وسایلی که باعث جراحت شده و یا اینکه قدرت بدنی ورزشکار را افزایش دهد، ممنوع می‌باشد.

ورزشکاران می‌توانند از باند (نوار) استفاده کنند ولی آنها نمی توانند از باند‌های خطرناک استفاده نمایند.

2/5/4- بازیکنان می‌توانند در طول بازی از عینک و یا لنز استفاده کرده ومسئولیت این امر بر عهده خودشان می‌باشد.

5- رهبران و روسای تیمها

مسئولیت کنترل رهبری تیم‌ها مبنی بر رفتار بازیکنان و همچنین رعایت قوانین بر عهده مربی وکاپیتان هر یک از تیم‌ها می‌باشد.

بازیکن Libero نمی‌تواند کاپیتان تیم وبازی باشد.

1/5- کاپیتان

1/1/5- کاپیتان تیم قبل از شروع بازی،برگ امتیازات را امضاء کرده ونماینده تیم خود در حین انتخاب زمین (شـیـــر یا خط) می‌باشد.

2/1/5- کاپیتان تیم در طول مسابقه (زمانی‌ که خودش بازی می‌کند) به عنوان کاپیتان گیم انجام وظیفه می‌کند. زمانی‌ که کاپیتان بازی نمی‌کند، وی یا مربی موظف هستند که یکی از بازیکنان (به غیر از Libero) را به عنوان کاپیتان انتخاب کنند تا اینکه به جای کاپیتان گیم انجام وظیفه نماید.از این لحظه به بعد،مسئولیت تیم بر عهده کاپیتان جدید می‌باشد، مگر اینکه وی تعویض شده باشد،کاپیتان اولی (اصلی) به بازی برگشته باشد ویا اینکه ست پایان یافته باشد.

زمانی که توپ در حرکت نبوده و بازی به مدت چند ثانیه متوقف شده است، از بین کلیه اعضای تیم،فقط کاپیتان گیم می‌تواند با داورها صحبت کرده و مسائل ذیل را با آنها مطرح نماید:

1/2/1/5- توضیح و تفسیر قوانین را از آنها پرسیده و یا اینکه سئوالات و درخواست‌های اعضای تیم خود را تحویل دهد (مطرح کند). اگر کاپیتان گیم از تفسیر و توضیحات داور اول راضی نباشد بایستی بلافاصله پس از اتمام مسابقه کتبا اعتراض رسمی خود را در برگ امتیازات قید نماید (قانون 4/2/24 ).

2/2/1/5- در رابطه با موارد ذیل اجازه بگیرد:

a-تعویض همه و یا بخشی از لوازم و تجهیزات،

b- بررسی موقعیت تیم‌ها،

c- کف زمین بازی ، تور، توپ وغیره را بررسی نماید.

3/2/1/5- در خواست تعویض وتایم اوت نماید (قانون 8،1/2/ 16و 4/16).

3/1/5- وظایف کاپیتان تیم در پایان مسابقه به شرح زیر می‌باشد:

1/3/1/5- از داورها تشکر کرده، برگ امتیازات را امضاء نموده و نتیجه حاصله را تایید نماید،

2/3/1/5- اگر در زمان مقرر، نسبت به قضاوت داور اول مبنی بر تفسیر و اجرای قوانین معترض باشد، می تواند اعتراضیه رسمی خود را در رابطه با این مسئله تهیه کرده و در لیست امتیازات درج نماید.

بایستی در مسابقات قهرمانی منطقه ای و جهانی WOVD، هریک از اعتراضیه ها را بزبان انگلیسی تهیه و تنظیم نمائید.

2/5- مربی

1/2/5- مربی در بیرون از زمین بازی حضور داشته و کنترل تیم خود را در طول بازی بر عهده می‌گیرد. او بازیکنان تیم خود را در برگ ارنج قید کرده،افراد تعویضی را تعیین کرده و تایم اوت‌هائی را جهت راهنمائی بازیکنان تیم خود در خواست می نماید.وی بایستی مسائل فوق را با داور دوم در میان بگذارد.

2/2/5- مربی قبل از شروع بازی،اسامی و شماره‌های بازیکنان تیم خود را در برگ امتیازات نوشته ویا چک کرده و سپس برگ امتیازات را امضاء می‌نماید.

3/2/5- وظایف مربی در طول بازی به شرح زیر می‌باشد:

1/3/2/5- برگ آرنج امتیازات را به موقع امضاء کرده و قبل از شروع بازی تحویل داور دوم و یا مسوول ثبت امتیازات بدهد،

2/3/2/5- بر روی نیمکت تیم خود که در نزدیکی مسئول ثبت امتیازات است،نشسته وگاهی به طور موقت از روی آن بلند شود،

3/3/2/5- تایم اوت‌ها و تعویض‌ها را در خواست نماید،

4/3/2/5- وی می‌تواند همانند سایر اعضای تیم در حالیکه در منطقه آزاد که در جلوی نیمکت تیم خود قـرار دارد (از امتداد خط حمله تا منطقه warm-up) بطور ایستاده و یا قدم زنان یک سری راهنمائی‌هایی را به بازیکنان تیم خود بدهد، به شرطی که این مسائل هیچگونه مزاحمتی برای مسابقه بوجود نیاورده ویا باعث تأخیر آن نشود.

3/5- کمک مربی

1/3/5-کمک مربی بر روی نیمکت تیم خود نشسته و نمی‌تواند در مسابقه دخالت نماید.

2/3/5- زمانی که مربی مجبور است به عللی تیم خود را ترک کند،کمک مربی می‌تواند بنا به درخواست کاپیتان گیم و با اجازه داور اول، مسئولیت‌های مربی را بر عهده بگیرد.

فصل 3: نحوه بازی

6- کسب امتیاز، برد یک ست و مسابقه

1/6- کسب یک امتیاز

1/1/6- امتیاز

هریک از تیمها می توانند با توجه به شرایط ذیل، امتیاز کسب نمایند،

1/1/1/6- اینکه بتواند، توپ را با موفقیت در زمین بازی حریف، بخواباند،

2/1/1/6- زمانیکه تیم حریف، مرتکب خطا شده باشد(شکل 11)،

3/1/1/6- زمانیکه تیم حریف جریمه می شود.

2/1/6- خطا

زمانیکه بازیکنان تیمی با حرکات ناشایست و نامربوط ورزشی و یا با نقض قوانین مرتکب خطا شده باشند داوران خطاها را تشخیص داده و نوع جرایم را براساس قوانین ذیل تعیین می کنند:

1/2/1/6- اگر دو یا چند خطا پشت سرهم صورت بگیرد، فقط اولین خطا محسوب می گردد.

2/2/1/6- اگر حریفها بطور آنی مرتکب دو یا چندین خطا شوند، خطای دوبل محسوب شده و سرویس را به تیمی که قبل از این خطاها زده بود، واگذار می کنند.

3/1/6- نتایج و برآیند برد یک Rally

یک Rally عبارت از ترتیب اعمال بازی بوده و از لحظه ایکه زننده سرویس، سرویس را زده است شروع شده و زمانیکه توپ به عللی متوقف می گردد، پایان می پذیرد.

1/3/1/6- اگر تیمی که سرویس زده است، Rally را ببرد، یک امتیاز کسب کرده و به زدن سرویس ادامه می دهد،

2/3/1/6- اگر تیم دریافت کننده سرویس، Rally را ببرد، یک امتیاز کسب کرده و بایستی سرویس بعدی را بزند.

2/6- برد یک ست (شکل 11)

اگر تیمی در یک ستی (به غیر از ست پنجم) زودتر از حریف خود 25 امتیاز کسب کرده و حداقل 2 امتیاز با تیم مقابل تفاوت داشته باشد به عنوان برنده ست محسوب می‌گردد. اگر امتیاز هر دو تیم 24 (24-24) بوده و با یکدیگر مساوی باشند، بازی را ادامه می‌‌دهند تا اینکه نتایج هر دو تیم حداقل 2 امتیاز با یکدیگر تفاوت داشته باشـــد (24-26 یا 25-27).

3/6- برنده مسابقه (شکل 11)

1/3/6- اگر تیمی سه ست برده باشد به عنوان برنده محسوب می‌گردد.

2/3/6- اگر هر یک از تیم‌ها 2 ست برده باشند و نتیــجه 2-2 مساوی باشد، ست نتیجه و نهایی (ست پنجم) را آغاز می‌کنند و اگر تیمی با اختلاف 2 امتیاز زودتر از حریف خود، 15 امتیاز کسب کند به عنوان برنده محسوب می‌گردد.

4/6- تیم قاصر (قصور کننده) وناقص

1/4/6- اگر از تیمی بخواهند که در وقت معینی جهت اجرای بازی در زمین حضور داشته باشد ولی تیم مذکور در همان وقت تعیین شده در زمین حضور نداشته و یا اینکه به عللی قصور کرده باشد، جریمه شده و مسابقه را با نتیجه 0-3 وهر ست را با امتیاز 0-25 می بازد.

2/4/6- اگر تیمی بدون دلیل منطقی و معقولانه‌ای در وقت تعیین شده در زمین حضور نداشته باشد،به عنوان تیم قاصر (قصور کننده) محسوب شده و مسابقه را با نتایج قید شده در قانون 1/4/6 می بازد.

3/4/6- اگر در هر لحظه‌ای از مسابقه و یا ست تعداد بازیکنان تیمی کم (ناقص) باشد (قانون 1/3/7) تیم مذکور ست و یا مسابقه راباخته و امتیازات ست‌ها و مسابقه مربوطه را به تیم مقابل (حریف) داده و تیم ناقص امتیازات و ست‌های بدست آورده خود را (زمانی‌ که تعداد بازیکنان کامل بود) حفظ می‌کند.

7- ساختار بازی

1/7- تعیین زمین بازی و تیمی که اولین سرویس را در ست اول می‌زند (شیر یا خط)

قبل از شروع مسابقه، داور اول جهت تعیین زمین و زننده اولین سرویس در ست اول،شیر یا خط می‌اندازد.

در ست پنجم (ست نهائی) نیز، مجددا جهت تعیین زمین و زننده اولین سرویس،شیر یا خط می‌اندازد.

1/1/7- شیر یا خط با حضور کاپیتان‌های هر دو تیم صورت می‌گیرد.

2/1/7- برنده شیر یا خط می‌تواند یکی از مراحل ذیل را انتخاب نماید:

1/2/1/7- سرویس بزند یا سرویس دریافت بکند،

2/2/1/7- زمین بازی را انتخاب کند.

دومین انتخاب، از آن بازنده شیر یا خط می‌باشد.

3/1/7- اگر تعداد جلسات warm-up مداوم و پی در پی باشد، تیمی که زننده اولین سرویس است،اولین چرخش را در کنار تور انجام می دهد.

2/7- جلسه warm-up

1/2/7- اگر قبل از شروع مسابقه، زمین بازی را در اختیار تیمهای شرکت کننده قرار داده باشند، هر یک از تیم‌ها فقط 3 دقیقه فرصت دارند که خود را در کنار تور گرم (warm-up) کنند، در غیر این صورت هر یک از تیم‌ها 5 دقیقه فرصت جهت warm-up خواهند داشت.

2/2/7- اگر کاپیتان‌های هر دو تیم توافق داشته باشند که بازیکنان هر دو تیم خودشان را هم زمان با یکدیگر در کنار تور گرم کنند، می‌توانند بر طبق قانون 1/2/7 به مدت 10-6 دقیقه فعالیت داشته باشند.

3/7- ارائه برگ آرنج و ترتیب چرخش بازیکنان در بازی

1/3/7- بایستی هر یک از تیم‌ها شش بازیکن در زمین بازی داشته باشند.حداکثر یکی از این شش بازیکن به عنوان حداقل معلولیت کلاسبندی شده است. اگر بازیکن Libero نیز در زمین حضور داشته باشد،باز هم،بایستی 6 بازیکن از این قانون تبعیت کنند.

تیم‌هایی که برگ ارنج خود را ارائه می‌‌دهند، بیانگر ترتیب چرخش بازیکنان خود در زمین بازی بوده و بایستی ترتیب چرخش بازیکنان را در طول ست رعایت نمایند.

2/3/7- مربی تیم موظف است که قبل از شروع هر ست،ارنج تیم خود را در برگ مربوطه قید نموده و این برگ را پس از تکمیل کردن، امضاء نموده و تحویل داور دوم و یا مسوول ثبت امتیازات بدهد.

3/3/7- آندسته از ورزشکارانیکه اسامی آنها در برگ ارنج قید نشده است، بعنوان بازیکنان تعویضی آن لیست تلقی می شوند ( به غیراز بازیکن Libero)

4/3/7- زمانی که برگ آرنج را تحویل داور دوم و یا مسئول ثبت امتیازات دادید، دیگر نمی توانید تغییری در آن بدهید، مگر اینکه تعویض قانونی (عادی) صورت بگیرد.

5/3/7- عدم هماهنگی اسامی بازیکنان قید شده در برگ ارنج و موقعیت آنها در زمین بازی

1/5/3/7- اگر قبل از شروع ست، ناهماهنگی بین اسامی بازیکنان قید شده در برگ ارنج و موقعیت آنها در زمین بازی مشاهده گردد، بایستی جای بازیکنان را بر طبق برگ آرنج مرتب کرده و هیچگونه جریمه‌ای متوجه تیم مذکور نمی‌گردد.

2/5/3/7- اگر قبل از شروع ست داورها و مسئولین مربوطه متوجه بشوند که بازیکنی در زمین حضور دارد ولی اسم او در برگ آرنج قید نشده است، بایستی او را با بازیکنی که اسم وی در برگ آرنج قید شده است تعویض کرده و هیچگونه جریمه‌ای متوجه تیم مذکور نمی‌گردد.

3/5/3/7- لازم به توضیح است که اگر مربی بازیکن (بازیکنان) مذکور در بند 2/5/3/7 بخواهد که این بازیکن (بازیکنان) در زمین حضور داشته باشند، بایستی تقاضای تعویض (تعویض‌های) قانونی کرده باشد و مسلما این تعویض (تعویض‌ها) در برگ امتیازات قید خواهد شد.

4/7- محل استقرار بازیکنان

لحظه‌ای‌که سرویس بوسیله زننده سرویس صورت می‌گیرد، بایستی کلیه بازیکنان هر یک از تیم‌ها در محل اصلی خود و بر طبق قانون چرخشی حضور داشته باشند (به غیر از زننده سرویس)

1/4/7- محل استقرار بازیکنان بشرح زیر شماره گذاری (تعیین) می‌گردد:

1/1/4/7- سه بازیکنی که در طول تور هستند، بعنوان بازیکنان ردیف جلو تلقی شده و شماره‌های (محل‌های ) ذیل را تصاحب (اشغال) می‌نمایند:

شماره4: ردیف جلو، سمت چپ

شماره 3 :ردیف جلو، وسط

شماره 2: ردیف جلو، سمت راست

2/1/4/7- سه بازیکن دیگر به عنوان بازیکنان ردیف عقب تلقی شده و شماره‌های (محل‌های) ذیل را تصاحب (اشغال) می‌کنند:

شماره 5: ردیف عقب،سمت چپ

شماره 6: ردیف عقب، وسط

شماره 1: ردیف عقب، سمت راست

2/4/7- محل‌های مربوط بین بازیکنان

1/2/4/7- هر یک از بازیکنان ردیف عقبی موظف هستند که نسبت به بازیکنان جلوئی مربوطه دورتر از تور قرار بگیرند.

2/2/4/7- بازیکنان ردیف جلو و عقب موظف هستند که بر طبق قانون 1/4/7 در زمین قرار بگیرند.

3/4/7- محل استقرار بازیکنان را بر طبق موارد ذیل و بر اساس نحوه تماس کپل‌های آنها با زمین تعیین کرده و کنترل می‌نمایند:

1/3/4/7- بایستی هر یک از بازیکنان ردیف جلوئی حداقل بخشی از کپل‌های خود را نسبت به کپل‌های بازیکن ردیف عقبی مربوطه، نزدیک خط مرکزی نگهدارد.

2/3/4/7- بایستی هر یک از بازیکنان سمت راست (چپ) حداقل بخشی از کپل‌های خویش را نسبت به کپل‌های بازیکن میانی ردیف خود، نزدیک خط کناری راست (چپ) نگهدارد.

4/4/7- به محض اینکه سرویس زده شد، بازیکنان می‌توانند در زمین خود و منطقه آزاد پراکنده شده و در جاهای مختلف مستقر شوند.

5/7- جرایم تیمی که بازیکنان آن در جای اصلی خود مستقر نشده‌اند (شکل 11).

1/5/7- اگر در حین سرویس یکی از بازیکنان تیمی در جای اصلی خود قرار نگرفته باشد، به عنوان خطا (خطای محل استقرار) تلقی می‌گردد (قوانین 3/7 و4/7).

2/5/7- اگر زننده سرویس در حین اجرای سرویس مرتکب خطا شده باشد (قوانین 4/13 و 1/7/13) خطای زننده سرویس بر خطای محل استقرار ارجعیت داشته و فقط خطای زننده سرویس را در نظر می‌‌گیرند.

3/5/7- اگر سرویس پس از زدن سرویس خطا باشد (قانون 2/7/13) و در همان لحظه بازیکنی در محل اصلی خود مستقر نباشد، خطای این بازیکن نسبت به خطای سرویس ارجعیت خواهد داشت.

4/5/7- جرایم خطای محل استقرار بشرح زیر می‌باشد:

1/4/5/7- اگر بازیکنان تیمی بطور صحیح در جاهای مربوطه استقرار نیافته باشند،Rally را از دست می‌‌دهند (قانون 3/1/6)

2/4/5/7- سپس محل استقرار بازیکنان را مرتب می‌نمایند.

6/7- چرخش بازیکنان در زمین

1/6/7- ترتیب چرخش بازیکنان بوسیله برگ ارنج تیم صورت گرفته و در طول ست بوسیله ترتیب سرویس و محل استقرار بازیکنان کنترل می‌گردد.

2/6/7- زمانی که تیمی‌‌گیرنده سرویس بوده و با کسب امتیاز جدیدی می خواهد سرویس بزند،بازیکنان این تیم در سمت عقربه ساعت و به شکل زیر می‌چرخند:بازیکنی که در محل استقرار شماره 2 بوده به محل استقرار شماره 1 و جهت زدن سرویس می رود (می‌چرخد)، بازیکنی که در محل استقرار شماره 1 بود به محل استقرار شماره 6 رفته و بقیه بازیکنان نیز به این صورت می‌چرخند.

7/7- جریمه چرخش نادرست (شکل 11)

1/7/7- اگر سرویس تیمی بر اساس ترتیب چرخش بازیکنان صورت نگرفته باشد (قانون 1/6/7) خطای چرخشی محسوب شده و جرایم آن به شرح زیر می‌باشد:

1/1/7/7- تیم مذکور Rally را از دست می‌‌دهد (قانون 3/1/6).

2/1/7/7- سپس ترتیب چرخش بازیکنان را مرتب می‌کنند.

2/7/7- علاوه بر این، مسئول ثبت امتیازات موظف است که زمان دقیق خطای مذکور را معین کرده و کلیه امتیازاتی را که تیم مذکور پس از خطای فوق بدست آورده است حذف می‌کنند ولی امتیازات تیم مقابل تغییر نیافته و به قوت خود باقی می‌‌ماند.

اگر تشخیص زمان دقیق خطای فوق غیر ممکن باشد، هیچگونه امتیازی (امتیازاتی) را حذف نکرده و فقط تیم مذکور ضربه Rally را از دست می‌‌دهد.

8- تعویض و جایگزینی بازیکنان

تعویض عبارت از این است که اسم بازیکن ذخیره را در برگ امتیازات نوشته و این بازیکن بجای بازیکنی که قرار است زمین را ترک کند، وارد زمین می‌شود (به غیر از بازیکن Libero).شایان ذکر است که تعویض با دستور داور صورت می‌گیردد (لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تعویض به قانون 5/ 16 و 2/3/20 مراجعه فرمایید).

1/8- تعداد و محدودیتهای تعویض

1/1/8- هر یک از تیم‌ها می‌توانند حداکثر 6 تعویض در طول هر ست انجام دهند.لازم به توضیح است که می توانید 1 یا چند بازیکن را همزمان با یکدیگر تعویض نمائید.

2/1/8- بازیکنی که اسم او در برگ آرنج تیم قید شده است می‌تواند از زمین خارج شده و مجددا به زمین برگردد ولی بایستی توجه داشته باشید که این عمل فقط یکبار در طول ست صورت گرفته و در حین برگشت به زمین،به محل استقرار قبلی خود برمی‌گردد.

3/1/8- یک بازیکن ذخیره می تواند بجای بازیکنی که اسم او در برگ ارنج قید شده است وارد زمین گردد ولی توجه داشته باشید که این عمل فقط یکبار در طول ست صورت گرفته و در حین تعویض ایشان فقط بجای بازیکنی وارد زمین می شود که وی در حین تعویض از زمین خارج شده است.

4/1/8- اگر تعویضی منجر به عدم رعایت قوانین کلاسبندی (قانون 1/3/7) گردد، غیر قانونی تلقی شده و داور اجازه این تعویض را نمی‌‌دهد (قانون 2/4/8).

2/8- تعویض استثنائی

بازیکن مجروحی که (به غیر از بازیکن Libero ) نمی‌تواند به بازی ادامه دهد بایستی بطور قانونی تعویض گردد ولی اگر این امر غیرممکن باشد،تیم مذکور می‌تواند از تعویض استثنائی و بدون توجه به تعداد تعویض‌های قید شده در قانون 1/8 بهره مند شود. لطفا توجه داشته باشید که بایستی پس از تعویض استثنائی، برگ ارنج با قانون 1/3/7 مطابقت داشته باشد.

تعویض استثنائی،یعنی لحظه‌ای که بازیکنی در زمین مجروح می‌شود،(به غیر از بازیکن Libero و جایگزین وی) بازیکن دیگری که می‌خواهد جایگزین وی (بازیکن زخمی) شود، نباید در زمین باشد. بازیکن زخمی تعویض شده مجاز نیست مجددا وارد مسابقه شود.

یک تعویض استثنائی را نمی توان در هر مورد به عنوان یک تعویض نرمال (عادی) به حساب آورد.

3/8- تعویض بازیکن خاطی و نالایق

بایستی بازیکن خاطی و نالایق بطور قانونی تعویض گردد.اگر این امر غــیـر ممکن باشد، تیم به عنوان تیم ناقص تلقی می‌گردد (قانون 3/4/6 و 1/3/7).

4/8- تعویض غیر قانونی

1/4/8- اگر تعداد تعویض‌ها بیش از تعداد تعویض‌های قید شده در قانون 1/8 باشد،به عنوان تعویض غیر قانونی تلقی می‌گردد (به غیر از مورد قید شده در قانون 2/8).

2/4/8- اگر تیمی یک تعویض غیرقانونی انجام داده باشد و بازی نیز ادامه داشته باشد (قانون 1/9) تصمیمات ذیل را به مورد اجرا خواهند گذاشت:

1/2/4/8- تیم مربوطه جریمه شده و Rally را از دست می‌‌دهد (قانون 3/1/6)،

2/2/4/8- تعویض را تصحیح می‌کنند،

3/2/4/8- امتیازاتی را که تیم خاطی از لحظه خطا بدست آورده است،حذف می‌کنند.

امتیازات تیم مقابل تغییر نکرده و همچنان به قوت خود باقی می‌‌ماند.

فصل 4: حالتهای (اعمال) بازی

9- نحوه بازی

1/9- توپ در حال بازی (جریان)

زمانی که داور اول دستور زدن سرویس را صادر می‌کند، توپ در حال بازی (جریان) می‌باشد.

اندازه و رنگ این خط با سایر خطها مطابقت داشته باشد.

2/9- توپ در خارج از بازی

زمانی‌ که یکی از داوران به علت بروز خطا و یا امثال آن بر سوت خود می دمد، در آن لحظه،توپ در خارج از بازی تلقی می‌گردد.

3/9-in Ball (داخل بودن توپ (شکل 12 و 11)

زمانی‌ که توپ با زمین بازی و حتی خطوط آن تماس پیدا می‌کند،داخل محسوب می‌گردد (قانون 2/3/1).

4/9-out Ball (خارج یا اوت بودن توپ (شکل 11)

توپ زمانی خارج و یا اوت می‌باشد که:

1/4/9- بخشی از توپ که با زمین تماس پیدا می‌کند، کاملا بیرون از خطوط کناری باشد (شکل 12)،

2/4/9- توپ با اشیاء خارج از زمین، از قبیل سقف و یا افراد بیرون از زمین تماس پیدا کند (شکل 12)،

3/4/9- توپ با آنتن‌ها، طناب‌ها، تیرک‌ها و یا بخشی از تور که در بیرون از خطوط کناری است،تماس پیدا کند (شکـل 12،5)

4/4/9- به غیر از قانون 2/1/11، توپ در حین عبور از سطح عمودی تور،بخشی از توپ و یا همه آن از بیرون فضای عبور، گذشته باشد (شکل 12،5).

5/4/9- توپ کاملا از فضای زیر تور عبور کند (شکل 11،5)

10- بازی با توپ

هر یک از تیمها موظف هستند که در زمین و محوطه خود بازی کنند (به غیر از قانون 2/1/11) ولی یادآور می شویم که بازیکنان می‌توانند توپ را از اطراف منطقه آزاد نیز جـمـع آوری کنند (برگردانند).

1/10- ضربات تیم

هر یک از تیمها می‌توانند جهت برگرداندن توپ به زمین حریف، حداکثر سه ضربه (علاوه بر دفاع، قانون 1/4/15) بر توپ وارد کنند.اگر تیمی ضربات بیشتری وارد کند، تیم مذکور مرتکب خطای چهار ضرب می‌گردد.

ضربات تیم نه تنها شامل ضربات عمدی، بلکه شامل تماسهای غیر عمدی نیز می‌گردد.

1/1/10- تماس‌های (ضربات ) مداوم و پی در پی

یک بازیکن نمی‌تواند دو ضربه مداوم بر توپ وارد کند (به غیر از قوانین 3/2/10،2/15و 2/4/15).

2/1/10- تماس‌های هم زمان

ممکن است که 2 یا 3 بازیکن در یک لحظه و هم زمان با یکدیگر با توپ تماس پیدا کنند.

1/2/1/10- زمانی‌ که 2 (3) بازیکن هم تیم در یک لحظه با توپ تماس پیدا می‌کنند، همان تماسها به عنوان 2 (3) ضربه تلقی می‌شوند (به غیر از دفاع). اگر این بازیکنان هم زمان با یکدیگر به توپ برسند ولی فقط یکی از آنها با توپ تماس پیدا کند، به عنوان یک ضربه تلقی شده و تصادم و برخورد بازیکنان به عنوان خطا محسوب نمی‌گردد.

2/2/1/10- زمانی‌ که 2 حریف (بازیکن) هم زمان با یکدیگر توپ را در بالای تور لمس کرده و توپ پس از آن لحظه به جریان می افتد (بازی ادامه پیدا می‌کند)، تیمی که گیرنده توپ است می‌تواند سه ضربه دیگر نیز بر توپ وارد کند.اگر چنین توپی به بیرون از زمین برود،خطای تیم مقابل به شمارمی‌آید.

3/2/1/10- اگر 2 حریف هم زمان با یکدیگر توپ را در بالای تور لمس کرده و توپ را نگهدارند (قانون 2/2/10)، خطای دوبل محسوب شده (قانون 2/1/1/6) و Rally را مجددا تکرار می‌کنند (شکل 11).

3/1/10- ضربه کمکی

هیچ یک از بازیکنان نمی‌توانند در زمین بازی جهت رسیدن به توپ از افراد هم تیم خود و یا اشیای دیگر کمک گرفته و یا حمایت شوند.شایان ذکر است که اگر بازیکنی در حال (تقریبا ) ارتکاب خطا باشد،(در حال تماس با تور بوده و یا اینکه می خواهد از خط مرکزی عبور کرده و غیره) بازیکنان هم تیم او می‌توانند او را متوقف کرده و یا به عقب برگردانند.

2/10- خصوصیات و ویژگی‌های ضربه

1/2/10- توپ می‌تواند با هر یک از اعضای بدن تماس پیدا کند.

2/2/10- یادآور می شویم که بایستی فقط ضربه به توپ وارد کنید، لذا مجاز نیستید توپ را گرفته و یا هل بدهید.می توانید توپ را در هر مسیری بلند کنید.

3/2/10- توپ می‌تواند با قسمت‌های مختلف بدن تماس پیدا کند، به شرطی که این تماس‌ها هم زمان با یکدیگر باشند.

استثنائات:

1/3/2/10- در حین دفاع، یک یا چند بازیکن دفاعی می‌توانند ضربات مداوم (قانون 2/15) بر توپ وارد کنند ،به شرطی که این تماس‌ها در حین اجرای یک عمل صورت گرفته باشند.

2/3/2/10- توپ می‌تواند در اولین ضربه تیم (قــوانــیـن 1/10 و 1/4/15) با اعضای مختلف بدن و هم زمان با یکدیگر تماس پیدا کند به شرطی که این تماس‌ها در حین اجرای یک عمل صورت گرفته باشند.

4/2/10- بازیکنان موظف هستند که در تمام لحظات بازی (زمانی که توپ در جریان است) بخشی از بدن خود بین کپلها تا شانه هایشان (کتفهایشان) را بر روی زمین قرار دهند (بچسبانند).لطفا توجه داشته باشید به غیر از سرویس، بازیکنان می توانند در طول بازی، لحظه ای بدنشان را از زمین جدا کنند. ایستادن،بلند کردن بدن و راه رفتن در طول بازی ممنوع میباشد.

3/10- خطاها در حین بازی

1/3/10- چهار ضربه:تیمی که قبل از برگرداندن توپ چهار ضربه بر آن وارد می کند (قانون 1/10 ، شکل 11).

2/3/10- ضربه کمکی:بازیکنی که جهت رسیدن به توپ در زمین بازی،از هم تیمی های خود و یا اشیاء موجود در زمین، کمک می گیرد.

3/3/10- گرفتن توپ:بازیکن بر توپ ضربه وارد نکرده و به جای آن توپ را گرفته و یا آنرا هل می دهد (پرت می کند) (قانون 2/2/10 شکل 11).

4/3/10- تماس دوبل:بازیکن در یک لحظه دو ضربه بر توپ وارد کرده و یا اینکه توپ در یک لحظه با دو عضو (بخش) از بدن وی تماس گرفته است (قانون 3/2/10 شکل 11).

5/3/10- بلند کردن بدن از زمین (بلند شدن):زمانیکه بازیکن در حال بازی کردن با توپ بوده و یا اینکه سعـی مــــی کند با آن بازی کند ، بخشی از بدن وی، یعنی بخشی از کپلها تا شانه هایش از زمین بلند می شود (قانون 4/2/10).

11- قرار گرفتن توپ در کنار (نزدیک)تور

1/11- عبور کردن توپ از تور

1/1/11- توپی که به زمین حریف فرستاده می شود، بایستی از بالای تور و فضای عبور بگذرد (شکل 5).فضای عبور بخشی از سطح عمودی تور بوده و به شرح زیر محدود می گردد:

1/1/1/11- از پایین، تا لبه بالائی تور (شکل 5)،

2/1/1/11- از طرفین، به وسیله آنتها و امتداد فرضی آنها،

3/1/1/11- از بالا، به وسیله سقف.

2/1/11- اگر توپی از سطح تور کاملا به منطقه آزاد رفته و یا اینکه بخشی از آن به فضای خارجی رفته باشــد، مـــی توانید آنرا با ضربات تیم برگردانید،به شرطی که:

1/2/1/11- بازیکن با زمین حریف تماس پیدا نکند،

2/2/1/11- زمانیکه توپ برمی گردد،مجددا سطح تور را از بیرون فضای خارجی همان سمت زمین،عبور کرده باشد.

تیم مقابل (حریف) نمی تواند از اقدام چنین عملی جلوگیری نماید.

2/11- تماس و برخورد توپ با تور

زمانیکه توپ از تور عبور می کند (قانون 1/1/11) با آن تماس بگیرد.

3/11- قرار گرفتن توپ در داخل تور

1/3/11- می توانید توپی را که با تور برخورد کرده است (در داخل تور می افتد) با تعداد ضربات محدود تیمی به زمین حریف برگردانید (قانون 1/10).

2/3/11- اگر توپ از سوراخ تور عبور کرده و یا تور را پاره کند،Rally را کنسل کرده و مجددا آغاز می کنند.

12- قرار گرفتن بازیکن در کنار (نزدیک) تور

1/12- عبور از خطوط مرزی تور

1/1/12- مدافع می تواند در حین دفاع، توپ را در اطراف تور لمس کند به شرطی که وی در آخرین ضربه حمله حریف و یا قبل از آن با بازیکنان تیم مقابل برخورد نکند (قانون 3/15).

2/1/12- بازیکن می تواند پس از ضربه حمله دستش را به آنسوی تور ببرد به شرطی که تماس با توپ در فضای بازی زمین خود صورت گرفته باشد.

2/12- عبور (نفوذ) از زیر تور

1/2/12- بازیکنان می توانند بخشهایی از بدنشان را از زیر تور وارد فضای (زمین) حریف کنند به شرطی که با این عمل در بازی حریف مداخله نکرده باشند.

2/2/12- عبور از خط مرکزی به زمین حریف به شرح زیر می باشد (شکل 11):

1/2/2/12- A: میتوانید با ساق (ساقهای) پا و یا یک یا دو پا با زمین حریف تماس بگیرید به شرطی که در بازی حریف مقابل مداخله نکرده باشید.

B : می توانید با یک یا دو دست خود با زمین حریف تماس پیدا کنید به شرطی که قسمتی از دستی (دستهایی) که از زیر تور عبور کرده است بر روی خط مرکزی و یا مستقیما در بالای آن باقی مانده باشند.

2/2/2/12- نمی توانید با سایر اعضای بدن خود، با زمین حریف تماس پیدا کنید.

3/2/12- پس از اینکه توپ اوت (خارج) شد، بازیکن مـی تواند وارد زمین حریف گردد (قانون 2/9).

4/2/12- بازیکنان می توانند وارد منطقه آزاد حریف شوند، به شرطی که در بازی تیم مقابل مداخله نکرده باشند.

3/12- تماس با تور

1/3/12- تماس با تور توسط یک بازیکن یک خطا به حساب نمی آید، مگر اینکه این تماس در خلال انجام بازی با توپ صورت گیرد یا اینکه این تماس در بازی تداخل ایجاد نماید. بعضی از اعمال بازی با توپ ممکن است شامل اعمالی شوند که در آنها بازیکنان حقیقتا با توپ تماس ندارند.

2/3/12- به محض اینکه (پس از اینکه ) بازیکنی به توپ ضربه زد، می تواند با طناب، تیرک و یا اشیائیکه در بیرون از طول تور قرار دارند، تماس پیدا کند، به شرطی که این عمل تاثیری در بازی نداشته باشد.

3/3/12- زمانیکه توپ با تور برخورد کرده و باعث می شود که تور با بدن حریف تماس پیدا کند،خطا محسوب نــمــی گردد.

4/12- خطاهای بازیکن در کنار تور

1/4/12- بازیکنی که در طول حمله حریفان و یا قبل از حمله حریفان، با حریف و یا توپ در فضای حریفان تماس گرفته باشد (شکل 11).

2/4/12- بازیکنی از زیر تور وارد زمین حریف شده و بر روی بازی حریف (آخرین بازیکن) تاثیر گذاشته باشد (قانون 1/2/12).

3/4/12- بازیکنی که وارد زمین حریفان خود شده باشد (قانون 2/2/2/12).

4/4/12- بازیکنی در حین انجام عملیات خود با توپ، با آنتن و یا تور تماس گرفته و یا اینکه در بازی حریف تاثیر گذاشته باشد (قانون 1/3/12 شکل 11).

13- سرویس

سرویس عبارت است از جریان انداختن توپ به وسیله بازیکن عقب سمت راستی که در منطقه سرویس مستقر شده است (قانون 1/4/13).

1/13- اولین سرویس در ست

1/1/13- زننده اولین سرویس در ست اول و ست نهایی (پنجم) را به وسیله شیر یا خط تعیین می کننـد (قــانــون 1/7 و 2/3/6).

2/1/13- ست های بعدی با سرویس تیمی آغاز می گردد که در ست قبلی اولین سرویس را نزده است.

2/13- ترتیب زدن سرویس

1/2/13- بازیکنان موظف هستند که ترتیب زدن سرویس را بر اساس مواردی که در برگ ارنج قید شده است رعایت نمایند (قانون 2/3/7 و 1/3/7).

2/2/13- پس از اولین سرویس در هر ست، زننده سرویس بعدی بر اساس موارد ذیل تعیین می گردد:

1/2/2/13- اگر تیمی سرویس زده و آن Rally به نفع همان تیم ختم شده باشد، بازیکنی که قبلا سرویس زده بــود (و یا فردیکه به جای وی وارد زمین شده است)، مجددا سرویس بعدی را می زند.

2/2/2/13- اگر Rally به نفع تیم دریافت کننده (گیرنده) سرویس ختم شده باشد، سرویس بعدی را پس از چرخش بازیکنان می زند (قانون 2/6/7) – بازیکنی که از قسمت جلوئی و سمت راست زمین به منطقه عقب زمین می رود (حرکت می کند) سرویس خواهد زد.

3/13- صدور دستور داور جهت زدن سرویس

پس از اینکه داور اول از آمادگی دو تیم جهت بازی و همچنین استقرار زننده سرویس در منطقه سرویس (توپ) مطمئن شد، دستور زدن سرویس را صادر می کند(شکل 11).

4/13- نحوه زدن سرویس (شکل 11)

1/4/13- پس از اینکه زننده سرویس توپ را از دستهایش (دستش) به هوا پرتاب (رها) کرد می تواند با یک دست و یا قسمتی از دستش (انگشتان، مچ، ساعد، بازو) بر توپ ضربه وارد کند.

2/4/13- فقط یکبار بالا انداختن یا آزاد کردن توپ ( به هنگام زدن سرویس ) مجاز می باشد. دریبل یا حرکت دادن توپ در دستها مجاز می باشد

3/4/13- در لحظه زدن سرویس، باسن زننده سرویس نباید با زمین بازی ( شامل خط انتهائی زمین ) یا زمین خارج از منطقه سرویس تماس پیدا کند. قسمت کف پا (پاها)، قسمت بالای مچ پا (پاها) یا دست ( دستهای ) زننده سرویس می توانند با زمین بازی و یا منطقه آزاد خارج منطقه سرویس تماس داشته باشد (شکل 12).

4/4/13- زننده سرویس باید ظرف 8 ثانیه بعداز اولین سوت داور برای سرویس، سرویس بزند (شکل 11).

5-4-13- سرویسی که قبل از سوت داور، زده شود، مورد قبول قرار نمی گیرد و تکرار می شود.

5/13- ایجاد مانع و حفاظ در حین زدن سرویس (شکل 11)

1/5/13- بازیکنان تیم زننده سرویس نباید بازیکنان تیم مقابل را به طور انفرادی و یا گروهی از دیدن مسیر توپ و زننده سرویس، جلوگیری کرده و ممانعت نمایند.

2/5/13- یک یا گروهی از بازیکنان تیمی که سرویـس مــی زند، ممانعت و حفاظ را در حین اجرای سرویس با حرکاتی از قبیل تکان دادن دستها، پریدن، حرکت به طرفین و یا حتی ایستادن، انجام میدهند تا اینکه بازیکنان تیم مقابل نتوانند مسیر توپ را تشخیص دهند (شکل 6).

6/13- خطاهایی که در حین سرویس رخ می دهند.

1/6/13- خطاهای سرویس

اگر زننده سرویس مرتکب یکی از خطاهای ذیل شود، سرویس را به تیم مقابل می دهند حتی اگر بازیکنان تیم مقابل در جاهای اصلی خود مستقر نشده باشند. زننده سرویس:

1/1/6/13- ترتیب زدن سرویس را نقص کرده باشد (قانـون 2/13).

2/1/6/13- سرویس را به طور صحیح و مناسب نزده باشد (قانون 4/13)،

3/1/6/13- کپلهای خود را از زمین بلند کنــد (قـــانــون 4/2/10)،

2/6/13- خطاهائیکه پس از زدن سرویس رخ می دهند.

پس از اینکه سرویس به طور صحیح زده شد، اگر توپ (سرویس) یکی از شرایط ذیل را داشته باشد خطا محسوب مـی گردد (به غیر از اینکه بازیکن در محل اصلی خود مستقر نشده باشد) (قانون 2/7/13):

1/2/6/13- سرویس (توپ) با یکی از بازیکنان تیم زننده سرویس تماس پیدا کرده و یا اینکه کاملا از فضای عبور سطح عمودی تور عبور نکرده باشد (قوانین 4/4/9، 5/4/9 و 1/1/11، شکل 11).

2/2/6/13- توپ به بیرون از زمین رفته باشد (قانون 4/9)،

3/2/6/13- توپ از مانع و یا خطاهای انفرادی یا گروهی عبور کرده باشد (قانون 5/13).

7/13- خطاهائیکه پس از سرویس و عدم استقرار صحیح بازیکنان در محلهای مربوطه رخ می دهند.

1/7/13- اگر زننده سرویس در حین زدن سرویس مرتکب خطا شود (سرویس غلط و نادرست، عدم چرخش صحیح و غیره) و بازیکنان تیم مقابل در جاهای اصلی خود مستقر نشده باشند، به عنوان خطای سرویس تلقی شده و تیم زننده سرویس جریمه می شود.

2/7/13- ولی اگر سرویس را به طور صحیح بزنند و سپس خطا شده باشد (بیرون از زمین برود، از مانع عبور کرده و غیره ) عدم استقرار صحیح بازیکنان بر خطای سرویس ارجعیت داشته و خطای آنرا (عدم استقرار صحیح را ) مـــی گیرند.

14- ضربه حمله

1/14- ضربه حمله

1/1/14- کلیه حرکات به غیر از سرویس و دفاع که باعث می شوند توپ به زمین حریف هدایت شود به عنوان ضربات حمله محسوب می شوند.

2/1/14- اگر در حین حمله ، ضربه آشکار بر توپ وارد کرده و یا توپ را با دست نگرفته و یا پرتاب نکرده باشند، مـــی توانید یک ضربه آهسته بر توپ وارد کنید.

3/1/14- لحظه ایکه توپ کاملا از سطح عمودی تور عبور کرده و یا اینکه با حریف مقابل تماس پیدا می کند، عمل ضربه حمله تکمیل می گردد.

2/14- محدودیت هائی برای ضربه حمله

1/2/14- بازیکن قسمت جلوئی زمین می توانددر هر ارتفاعی، اقدام به ضربه حمله نماید به شرطی که در فضای بازی خود با توپ تماس گرفته باشد.

2/2/14- بازیکن قسمت عقب زمین می تواند در شرایط ذیل در هر ارتفاعی، ضربه حمله را از پشت منطقه جلو تکمیل نماید (شکل 8):

1/2/2/14- در حین ضربه، کپلهای بازیکن نباید با خط حمله تماس پیدا کرده و یا از بالای آن عبور کند.

2/2/2/14- بازیکن می تواند پس از ضربه حمله، کپلهایش را در داخل منطقه جلوئی قرار دهد (وارد کند) (قانون 1/4/1، شکل 8):.

3/2/14- بازیکن قسمت عقبی نیز می تواند ضربه حمله را در منطقه جلوئی تکمیل نماید به شرطی که در لحظه تماس وی با توپ، توپ کاملا در بالای تور قرار نگرفته باشد (شکل 8).

3/14- خطاهای ضربه حمله

1/3/14- بازیکن توپ را در زمین (فضای) بازی تیم مقابل ضربه می زند (قانون 1/2/14).

2/3/14- بازیکن توپ را با ضربه خود به بیرون از زمین هدایت می کند (قانون 4/9).

3/3/14- لحظه ایکه توپ کاملا در بالای تور قرار گرفته است و بازیکن قسمت عقب زمین، از قسمت جلوئی زمین بر توپ ضربه می زند (قانون 3/2/14، شکل 11).

4/3/14- بازیکن در حین ضربه زدن، کپلهایش رااز زمین بلند می کند (قانون 4/2/10، شکل 11).

5/3/14- لحظه ایکه توپ کاملا در بالای تور قرار گرفته (قانون b/2/2/5/8) و بازیکن Libero (قانون 5/8) بر آن ضربه وارد می کند (شکل 11).

6/3/14- زمانیکه بازیکن Libero پاس را با انگشتانش به منطقه جلوئی (قانون 4/1/3/20) و در بالای توپ فرستاده و یکی از بازیکنان هم تیم خود بر آن ضربه می زند (شکل 11).

15- دفاع

1/15- دفاع کردن

1/1/15- دفاع عبارت از عملی است که بازیکنان کنار تور دستهایشان را در بالای تور نگه می دارند تا اینکه از آمدن توپ از زمین حریف جلوگیری نمایند.فقط بازیکنان قسمت جلوئی زمین می توانند دفاع کنند.

2/1/15- تصمیم و اقدام بازیکن جهت دفاع

اگر بازیکنی اقدام به دفاع نموده ولی باتوپ تماس نگرفته باشد، تصمیم جهت دفاع تلقی می گردد.

3/1/15- دفاع کامل

زمانیکه توپ با مدافع (دفاع کننده) تماس پیدا می کند، دفاع کامل می گردد.(شکل 7).

4/1/15- دفاع گروهی

زمانیکه 2 یا سه بازیکن جلوئی نزدیک هم دفاع کرده و توپ با یکی از آنها برخورد می کند، دفاع گروهی محســوب مـــی گردد.

2/15- تماس دفاع

یک یا چند مدافع می توانند تماسهای متوالی (سریع و مداوم) با توپ داشته باشند به شرطی که این تماسها در حین اجرای یک عمل صورت گرفته باشند.

3/15- دفاع در زمین (فضای) حریف

بازیکن می تواند در حین دفاع دستها و بازوهایش را در آنسوی تور و زمین حریف قرار دهد به شرطی که این عمل تاثیری در بازی تیم مقابل نداشته باشد. بنابراین زمانیکه حریف حمله را انجام نداده است نمی توانید توپ را در آن سوی تور (زمین حریف) لمس نمائید.

4/15- دفاع و ضربات تیم

1/4/15- دفاع (تماس دفاع) به عنوان ضربه تیم محسوب نمی گردد (قانون 1/10).بنابراین، هر تیم می تواند سه ضربه دیگر پس از دفاع، جهت برگرداندن توپ بر آن وارد کند.

2/4/15- اولین ضربه پس از دفاع، می تواند به وسیله هر یک از بازیکنان از جمله فردی که در حین دفاع با توپ تماس گرفته است، صورت بگیرد.

5/15- دفاع بر روی سرویس

می توانید بر روی سرویس حریف دفاع کنید.

6/15- خطاهای دفاع (شکل 11)

خطاهای دفاع به شرح زیر می باشند:

1/6/15- مدافع توپ را در زمین حریف و همزمان با ضربه حمله حریف و یا قبل از آن، لمس کرده باشد (قانون 3/15).

2/6/15- یکی از بازیکنان قسمت عقب زمین و یا بازیکن Libero دفاع کرده و یا در عمل دفاع شرکت کرده و در آن سهیم باشد (قــوانــیــن 1/15،5/15 و 3/1/3/20).

3/6/15- زمانیکه مدافع در حین دفاع و یا در حین تکمیل دفاع، کپلهایش را از زمین بلند کند (قوانین 4/2/10، 3/1/15 و 4/1/15).

4/6/15- توپ پس از دفاع، بیرون رفته باشد (قانون 4/9).

5/6/15- زمانیکه مدافع توپ رادر زمین حریف و بیرون از آنتن دفاع کرده باشد.

6/6/15- بازیکن لیبرو برای ایجاد یک سد (دفاع)، فردی یا گروهی تلاش می کند.

فصل 5: تعلیق و تاخیرات

16- تعلیقهای قانونی در بازی

تعویض بازیکنان و تایم اوتها به عنوان تعلیق های قانونی بازی محسوب می شوند.

1/16- تعداد تعلیقهای قانونی

هر یک از تیمها می توانند در طول هر ست،حداکثر دو (2) تایم اوت گرفته و شش (6) تعویض داشته باشند.

2/16- در خواست جهت تعلیق (تعویض) قانونی

1/2/16- فقط مربی و کاپیتان تیم می توانند در خواست تعویض قانونی نمایند.

این درخواست با نشان دادن علائم دستی مربوطه صورت گرفته (شکل 4/11 و 5/11) و در این لحظه توپ نباید در جریان بوده (اوت باشد) و داور سوت را جهت سرویس نزده باشد.

2/2/16- در خواست تعویض قبل از شروع ست امکان پذیر بوده و بایستی آنرا به عنوان تعویض قانونی در آن ست قید نمائید.

3/16- ترتیب و توالی تعویضها

1/3/16- هر یک از تیمها می توانند 1 یا 2 درخواست جهت تایم اوت و یک درخواست جهت تعویض بازیکنان را یکی پس از دیگری انجام داده و نیاز نیست که بازی را از سر بگیرند ارائه نمایند.

2/3/16- توجه داشته باشید که یک تیم نمی تواند در طول تعویض بازیکن، درخواستهای مداومی را جهت تعویض بازیکنان ارائه داده و توجه داشته باشید که 2 یا سه بازیکن می توانند در طول یک تعلیق، تعویض شوند (قانــــــون 1/1/8).

4/16- تایم اوتهای عادی و تایم اوت های فنی (شکل 4/11)

1/4/16- زمان هر یک از تایم اوتها 30 ثانیه می باشد.

برای مسابقات جهانی WOVD و مسابقات قهرمانی منطقه ای در ست های یک تا چهار دو وقت استراحت فنی 60 ثانیه ای اضافی را می توان بطور اتوماتیک، زمانیکه تیم برتر به امتیازات 8 و 16 می رسد، استفاده کرد. در ست تعیین کننده نتیجه بازی (ست پنجم)، وقت استراحت فنی وجود ندارند، فقط هر تیم می تواند دو تایم اوت (وقت استراحت) 30 ثانیه ای را درخواست نماید.

2/4/16- بازیکنان موظف هستند که در طول کلیه تایم اوتها به منطقه آزادیکه در کنار نیمکت مربوطه است، بروند.

5/16- تعویض بازیکن (لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تعداد تعویضها به قانون 1/8 و در رابطه با تعویضها و تعویض بازیکن Libero به قانون 3/3/20 و 2/3/20 مراجعه فرمائید شکل 5/11).

1/5/16- بایستی تعویض را در منطقه تعویض انجام دهید (قانون 3/4/1، شکل 1b).

2/5/16- زمان مورد نیاز جهت تعویض، عبارت است از ثبت بازیکن تعویضی در ست امتیازات و اجازه ورود و خروج بازیکنان از زمین بازی می باشد.

3/5/16- در لحظه در خواست تعویض، بازیکن (بازیکنان) موظف است که در نزدیکی منطقه تعویض، جهت ورود به زمین آماده باشد (قانون 3/1/8، 3/3/7، 3/4/1).

در غیر این صورت، دستور تعویض صادر نشده و تیم مذکور را به خاطر همین تاخیر، جریمه می کنند (قانون 2/17).

در مسابقات قهرمانی منطقه ای و مسابقات جهانی WOVD، جهت تسهیل تعویض از تابلوهای شماره دار استفاده می کنند.

4/5/16- اگر یک تیم قصد انجام بیش از یک تعویض بطور همزمان را داشته باشد، تعداد تعویض ها باید در زمان درخواست انجام تعویض مشخص گردد. در اینصورت، این تعویض ها باید به ترتیب، یک جفت از بازیکنان بعد از جفت دیگر، انجام گیرند.

6/16- درخواستهای بی جا و بی مورد

1/6/16- درخواست تعویض های ذیل به عنوان تعویض بی مورد تلقی می شوند:

1/1/6/16- در طول بازی و یا در حین سوت داور جهت زدن سرویس و یا پس از آن (قانون 1/2/16)،

2/1/6/16- به وسیله یکی از اعضای غیر مجاز تیم (قانـون 1/2/16).

3/1/6/16- تیمی که بازیکنی را تعویض کرده و بخواهد بازیکن دیگری را قبل از شروع همان بازی، تعویض کند (تعویض چندین بازیکن در یک لحظه بدون اطلاع قبلی) (قانون 2/3/16).

4/1/6/16- پس از اتمام تایم اوتها و تعویضهای قانونی.

2/6/16- اولین درخواست نابجا در مسابقه که بر بازی تاثیری نمی گذارد یا باعث تاخیر در آن نمی شود، باید بدون هیچگونه عواقب (پی آمدهای) دیگر رد شود.

3/6/16- درخواست نابجای مکرر در بازی که منجر به تاخیر شده باشد.

17- تاخیرها در بازی

1/17- انواع تاخیر

عمل بی مورد تیمی که باعث تعویق ادامه بازی می گردد ً تاخیر ً نامیده شده و شامل مراحل ذیل می باشد:

1/1/17- تاخیر در تعویض،

2/1/17- ادامه تعلیق (معطل کردن) پس از صدور دستور داور جهت شروع بازی،

3/1/17- درخواست تعویض غیر قانونی (قانون 4/8)،

4/1/17- تکرار درخواستهای بی مورد (قانون 2/6/16)،

5/1/17- تاخیر بازی به وسیله بازیکنان و اعضای تیم.

2/17- جرایم تاخیر

1/2/17- “جریمه تاخیر ” و “ اخطار تاخیر” شامل تیـم مــی گردد (انفرادی نبوده و گروهی می باشد).

1/1/2/17- جرایم تاخیر در طول مسابقه به قوت خود باقی می ماند.

2/1/2/17- کلیه جرایم تاخیر از جمله اخطارها را در لیست امتیازات درج می کنند.

2/2/17- جریمه اولین تاخیر توسط هر یک از اعضای تیمها در طول مسابقه “ اخطار تاخیر ” می باشد (شکــــــل 25/11).

3/2/17- دومین تاخیر و یا تاخیرهای بعدی توسط هر یک از اعضای همان تیم در طول همان ست خطا محسوب شده و جریمه آن ً جریمه تاخیر ً بوده و در نتیجه Rally رااز دست می دهند (شـــــــکــــــل 25/11).

4/2/17- جرایم تاخیر بین ستها و یاقبل ازآنها به قوت خود باقی مانده و در ست های بعدی تاثیر می گذارند.

18- تعویضهای استثنائی در بازی

1/18-مصدوم (مجروح) شدن بازیکن

1/1/18- اگر در طول بازی (زمانیکه توپ در جریان است) حادثه ای شدید رخ داده و بازیکنی مجروح شود، داور موظف است که بازی را فورا نگهداشته و به دستیار پزشکی اجازه بدهد که جهت مداوای بازیکن مصدوم وارد زمین شود. پس از مداوای بازیکن، بازی را شروع می کنند.

2/1/18- اگر بازیکن مصدوم نتواند از طریق تعویضهای قانونی و استثنائی تعویض شود (قانون 1/8 و 2/8) سه دقیقه به ایشان فرصت می دهند تا اینکه تسکین پیدا کند، ولی توجه داشته باشید که هر یک از بازیکنان فقط یک بار می توانند از این موقعیت در طول مسابقه استفاده نمایند.

اگر بازیکن تسکین پیدا نکرده و تیم مذکور نتواند بازیکن دیگری را جایگزین وی کند، تیم به عنوان تیم ناقص تلقی میگردد (قوانین 3/4/6 و 1/3/7).

2/18- عوامل خارجی که در بازی تاثیر می گذارند (تداخل می کنند).

اگر هر گونه عامل خارجی در طول بازی رخ داده و در بازی تاثیر بگذارد، داور موظف است که بازی را متوقف کرده و پس از رفع این مشکل، بازی را با تکرار سرویس قبلی آغاز کند.

3/18- تاخیرهای مداوم و طولانی

1/3/18- اگر عوامل غیرمترقبه ای باعث تأخیر مسابقه شوند، داور اول به همراه مسئولین برگزارکننده مسابقات و در صورت امکان با حضور یکی از اعضای کمیته کنترل مسابقات، موظف هستند که تصمیماتی را نسبت به برقراری شرایط عادی، اتخاذ نمایند.

2/3/18- اگر یک و یا چند مورد تأخیر رخ داده و مدت زمان آنها کمتر از 4 ساعت باشد به شرح زیر عمل می کنند:

1/2/3/18- اگر بخواهند مسابقه را در همان زمین آغاز کنند، ستی را که در آن وقفه به وجود آمده بود، به طور عادی و با همان امتیازات قبلی و بازیکنان و محلهای مربوطه ادامه می دهند. لازم به توضیح است که امتیازات ستهای قبلی نیز به قوت خود باقی می مانند.

2/2/3/18- ولی اگر بخواهند مسابقه را در زمین دیگری آغاز کنند، ستی را که در آن وقفه به وجود آمده بود، کنسل کرده ولی بازی را با همان افراد و همان ارنج آغاز می کنند. لازم به توضیح است که امتیازات ستهای قبلی همچنان به قوت خود باقی می مانند.

3/3/18- ولی اگر یک و یا چند مورد تأخیر رخ داده و مدت زمان آنها بیش از 4 ساعت باشد، این مسابقه را کنسل کرده و مسابقه دیگری را از اول آغاز می کنند.

19- تعویض زمین بازی و فاصله بین ستها

1/19- فاصله بین ستها

فاصله بین کل ستها سه دقیقه می باشد.

در طول این فاصله، زمینها را تعویض کرده و ارنج جدید تیمها را در لیست امتیازات ثبت می کنند.

باتوجه به درخواست مسئولین برگزارکننده مسابقات، تیمهای شرکت کننده می توانند فاصله بین ستهای دوم و سوم را تا 10 دقیقه افزایش دهند.

2/19- تعویض زمین (شکل 3/11)

1/2/19- به غیر از ست پنجم (نهایی) تیمها موظف هستند که پس از هر ست زمین را عوض کنند.

2/2/19- در ست‌ نهایی (پنجم) به محض اینکه یکی از تیم‌ها به امتیاز 8 دست یافت، تیم‌ها بدون تأخیر زمین‌ها را تعویض کرده و بازیکنان در همان محل مربوطه مستقر می‌شوند.

اگر این تعویض را در وقت مناسب (امتیاز 8) انجام ندهند، به محض اینکه متوجه این اشتباه شدند، زمین‌ها را تعویض می‌کنند، امتیازات را در حین تغییر زمین‌ها تغییر نداده و همچنان به قوت خود باقی می‌مانند.

فصل 6: بازیکن لیبرو

20- بازیکن لیبرو

1/20- تعیین بازیکن لیبرو

1/1/20- هر تیم حق دارد از میان لیست 12 نفری بازیکنان خود، یک بازیکن متخصص دفاعی را به عنوان بازیکن لیبرو تعیین نماید. (به قانون 1-1-4) مراجعه نمائید).

2/1/20- نام بازیکن لیبرو باید قبل از مسابقه در برگه امتیازات، در محل مشخص شده، ثبت گردد. شماره وی باید همچنین در برگه ارنج ست اول ثبت گردد. (به قانون 2-3-7) مراجعه نمائید).

3/1/20- بازیکن لیبرو نمی تواند کاپیتان تیم و یا کاپیتان بازی باشد. (به قانون 5 مراجعه نمائید).

2/20- تجهیزات

بازیکن لیبرو باید یک یونیفرم (یا پیراهن/پیش بند ویژه بازیکن لیبرو) بپوشد و پیراهن این بازیکن حداقل باید از نظر رنگ با پیراهن دیگر اعضای تیم متمایز باشد. یونیفرم بازیکن لیبرو می تواند دارای طرح متفاوت با دیگر بازیکنان باشد اما باید همانند یونیفرم دیگر اعضای تیم شماره گذاری شود.(به قانون 3-4 مراجعه نمائید).

3/20- اقدامات در برگیرنده بازیکن لیبرو

1/3/20- اقدامات (اعمال) بازی

1/1/3/20- بازیکن لیبرو می تواند جایگزین هر یک از بازیکنان ردیف عقب شود. ( به قوانین 1-3-7 و 2-1-4-7 مراجعه نمائید).

2/1/3/20- اگر در لحظه تماس با توپ، توپ کاملا بالاتر از نقطه بالائی تور باشدبازیکن لیبرو محدود به عمل کردن به عنوان یک بازیکن ردیف عقب بوده و مجاز به کامل کردن یک حمله از هر جا ( شامل زمین بازی و منطقه آزاد ) نمیباشد،. ( به قوانین 2-2-14 و 5-3-14 مراجعه نمائید).

3/1/3/20- یک بازیکن لیبرو نمی تواند سرویس بزند، دفاع نماید یا برای انجام دفاع ( ایجاد سد ) تلاش نمـایــــــد. ( بـــــه قوانین 1-15-13 و 2-6-15 و 6-6-15 مراجعه نمائید).

4/1/3/20- اگر توپ از پاس سرانگشتی بازیکن لیبرو در منطقه جلو وی بیاید، یک بازیکن نمی تواند یک ضربه حمله را از بالای تور کامل نماید، اگر بازیکن لیبرو همان عمل را از پشت منطقه جلو انجام دهد، می تواند آزادانه به توپ ضربه بزند. ( به قانون 6-3-14 مراجعه مائید).

2/3/20- جابجائی بازیکنان

1/2/3/20- جابجائی در برگیرنده بازیکن لیبرو به عنوان تعویض های عادی ( معمولی ) به حساب نمی آیـنــــد. ( بــــه قانون 8 مراجعه نمائید ).

این قبیل تعویض ها دارای محدودیت نمی باشند، اما باید یک رالی (Rally) بین دو مورد تعویض بازیکن لیبرو وجود داشته باشد. تنها بازیکنی می تواند جایگزین بازیکن لیبرو شود که بازیکن لیبرو جای وی در بازی حضور داشته است.

2/2/3/20- تعویضها فقط قبل از سوت سرویس و یا زمانیکه توپ در خارج از بازی است صورت می گیرند. (بـــــه قانون 3-13 مراجعه نمائید).

در آغاز هر ست، بازیکن لیبرو نمی تواند وارد زمین بازی شود مگر اینکه داور دوم ارنج شروع را چک کرده باشــــــــد ( بــــــه قوانین 2-3-7 و 1-13 مراجعه نمائید).

3/2/3/20- یک تعویضی که بعد از سوت برای زدن سرویس اما قبل از زدن سرویس انجام شود، نباید رد شود، اما بعد از پایان رالی یک اخطار شفاهی برای این کار داده میشود. ( به قوانین 3-13، 4-13 و 1-22 مراجعه نمائید).

تعویض های همراه با تاخیر باید مشمول یک جریمه (اخطار) تاخیر شوند ( به قانون 2-17 مراجعه نمائید).

4/2/3/20- بازیکن لیبرو و بازیکن جایگزین فقط می توانند از روی خط جانبی (کناری) در جلو نیمکت تیم خود، بین خط حمله و خط انتهائی زمین خود، وارد زمین شده یا از آن خارج شوند. ( به قانون D.la مراجعه نمائید).

3/3/20- تعیین مجدد یک بازیکن لیبرو جدید:

1/3/3/20- در صورت آسیب دیدن بازیکن لیبرو تعیین شده، و براساس تائید قبلی داور اول، مربی می تواند یکی از بازیکنان خود را به عنوان بازیکن لیبرو جدید تعیین نماید که این بازیکن نباید در لحظه تعیین مجدد، در زمین بازی حضور داشته باشد. ( به قانون 1-3-7 مراجعه مائید).

بازیکن لیبرو آسیب دیده نمی تواند برای مدت زمان باقی مانده مسابقه مجددا وارد بازی شود. لذا بازیکنی که مجددا به عنوان بازیکن لیبرو تعیین شده، باید به عنوان بازیکن لیبرو برای باقیمانده مسابقه، حضور داشته باشد.

2/3/3/20- در صورت تعیین مجدد یک بازیکن لیبرو، شماره این بازیکن باید روی صفحه امتیازات و در برگ ارنج برای ست بعدی ثبت شود. ( به قوانین 2-3-7،2-1-20،7-2-2-26 مراجعه نمائید).

فصل هفتم

اخلاق ورفتار شرکت کنندگان

21- ضرورت‌های اخلاق و رفتار خوب

1/21- اخلاق و رفتار ورزشکارانه

1/1/21- شرکت‌کنندگان موظف هستند که از قوانین رسمی والیبال نشسته مطلع بوده و نسبت به آنها وفادار باشند.

2/1/21- بازیکنان موظف هستند که با اعمال و رفتار ورزشکارانه خود و بدون اینکه با داوران بحث کنند، تصمیمات آنها (داوران) را بپذیرند.

اگر بازیکنان نسبت به تصمیم داور مشکوک باشند، فقط کاپیتان تیم می‌تواند نسبت به این مسئله معترض بوده و این مسئله را با داور درمیان بگذارد.

3/1/21- شرکت‌کنندگان موظف هستند از اعمال و رفتارهایی‌که در تصمیم‌گیری داوران تأثیر می‌گذارند، خودداری کرده و نباید به خطاهای تیم خود سرپوش بگذارند.

2/21- بازی عادلانه و منصفانه

1/2/21- بایستی اخلاق و رفتار بازیکنان جهت ایفای یک بازی عادلانه و منصفانه، محترمانه و مؤدبانه بوده و نه تنها این مسأله را درحین برخورد با داوران رعایت کرده، بلکه شامل سایر مسئولین، حریفان، افراد هم تیم و تماشاچیان نیز می‌گردد.

2/2/21- اعضای تیم می‌توانند در طول بازی با یکدیگر صحبت کنند (قانون 4/3/2/5).

22- بدرفتاری و تصمیمات اتخاذ شده نسبت به آن

1/22- بدرفتاری جزئی و معمولی

اگر بدرفتاری فردی جزئی و معمولی باشد، جریمه‌ای دربر نداشته و داور اول موظف است که به‌طور شفاهی و یا با استفاده از علائم اخطار دستی، کاپیتان تیم مربوطه را از این امر مطلع ساخته و از جریمه شدن آن جلوگیری نماید.

توجه داشته باشید که این اخطار هیچگونه جریمه آنی نداشته و در لیست امتیازات قید نمی‌گردد.

2/22- بدرفتاری‌هایی‌که منجر به جریمه می‌شوند.

اگر اعضای تیمی نسبت به مسئولین،حریفان، افراد هم تیم و یا تماشاچیان بدرفتاری نادرستی داشته باشند، جریمه آن را نسبت به شدت بدرفتاری، به سه دسته ذیل تقسیم کرده‌اند:

1/2/22- رفتار بی‌ادبانه و جسورانه: مغایر شئونات اخلاق و رفتار خوب بوده و ضمنا اهانت‌آمیز می‌باشد.

2/2/22- رفتار اهانت‌آمیز: شامل کلمات و حرکات ناسزا و افترا می‌باشد.

3/2/22- تهاجم: درگیریهای بدنی و یا تهاجم عمدی.

3/22- میزان جریمه و تنبیه

میزان جریمه و تنبیه بستگی به شدت حمله و نظریه (قضاوت) داور اول داشته و آنها را به شرح ذیل در لیست امتیازات قید می کنند:

1/3/22- جریمه (شکل 6/11)

اگر هریک از اعضای تیم برای اولین بار مرتکب بدرفتاری شوند تیم مذکور جریمه شده و در نتیجه سرویس را از دست می دهد (قانون 1/2/22 و 1/1/4).

2/3/22- بلاتکلیفی بازیکنان و مربی

1/2/3/22- اگر یکی از اعضای تیمی بلاتکلیف شود، موظف هست که بقیه ست را بدون جریمه بعدی در منطقه جریمه‌ای‌که در پشت نیمکت تیم خود می‌باشد، باقی بماند (قانون 5/4/1، شکل 1a,1b).

اگر مربی تیمی بلاتکلیف شود، مسئولیت مربوطه بطور موقت از وی ساقط شده و موظف است که بقیه ست را در منطقه جریمه‌ای‌که در پشت نیمکت خود می‌باشد، باقی بماند (قانون 5/4/1، شکل 1a,1b).

2/2/3/22- اگر یکی از اعضای تیمی برای اولین بار حرکت و رفتار تهاجمی داشته باشد، بلاتکلیف شده و هیچگونه عواقب جانبی (بعدی) نخواهد داشت.

3/2/3/22- اگر یکی از اعضای تیم برای دومین بار در یک مسابقه رفتار جسورانه داشته باشد، بلاتکلیف شده و هیچگونه عواقب جانبی (بعدی) نخواهد داشت.

3/3/22- اخراج اعضای تیم (عدم صلاحیت و شرکت در مسابقه)

1/3/3/22- اگر یکی از اعضای تیم صلاحیت شرکت در مسابقه را نداشته باشد (اخراج گردد) موظف است که محل کنترل مسابقه را تا اتمام همان مسابقه ترک کند (شکل 1a).

2/3/3/22- اگر فردی برای اولین بار حرکت تهاجمی (حمله) داشته باشد، از مسابقه اخراج می‌گردد.

3/3/3/21- اگر یکی از اعضای تیمی برای دومین بار در یک مسابقه رفتار اهانت‌آمیز داشته باشد، بدون عواقب بعدی از مسابقه اخراج می‌گردد.

4/3/3/22- اگر یکی از اعضای تیمی برای سومین بار در یک مسابقه رفتار جسورانه داشته باشد، بدون عواقب بعدی از مسابقه اخراج می‌گردد.

4/22- اجرای جرایم اتخاذ شده.

1/4/22- کلیه جرایم بدرفتاری فقط مختص افرادی‌است که مرتکب این عمل ناشایست می‌شوند. گفتنی است که این جرایم را در لیست امتیازات قید کرده و تا پایان مسابقه به قوت خود باقی خواهند ماند.

2/4/22- اگر یکی از اعضای تیمی رفتار ناشایست خود را در همان مسابقه تکرار کند، بر طبق قوانین مندرج در بند 3/21 و شکل 9 تنبیه خواهد شد (برای هریک از اعضای تیم جریمه‌ای را به ازای خطاهای مکرر مشخص می‌کنند).

3/4/22- بلاتکلیفی و یا اخراج اعضای تیم به‌خاطر حمله یا حرکت تهاجمی نیاز به تصمیم (جریمه) قبلی ندارد.

5/22- بدرفتاری در بین ست‌ها و یا قبل از آنها

اگر فردی در بین ست‌ها و یا قبل از آنها مرتکب حرکت ناشایست شود، جرایم آن‌را برطبق قانون 3/22 مشخص کرده و در ست بعدی به مورد اجرا می‌گذارند.

6/22- کارت‌هایی‌که جرایم را مشخص می‌کنند:

اخطار: به‌صورت شفاهی و یا با استفاده از علائم دستی صورت گرفته و نیاز به کارت ندارد.

جریمه: کارت زرد

بلاتکلیف: کارت قرمز

اخراج: کارت زرد و قرمز را با همدیگر به‌کار می‌برند (نشان می‌دهند)

(لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به شکل 8/7/6/11 مراجعه فرمایید).

بخش II: داوران، مسئولیت‌های مربوطه و علائم رسمی

فصل هشتم: داوران

23- هیئت داوران و مراحل مربوطه

1/23- ترکیب

هیئت داوران یک مسابقه از مسئولین ذیل تشکیل می‌گردد:

l داور اول l داور دوم l مسئول ثبت امتیازات (منشی) l 4(2) داور خط نگهدار

محل استقرار آنها را در شکل 10 نشان داده‌ایم.

در مسابقات قهرمانی منطقه‌ای و مسابقات جهانی WOVD وجود فردی به‌عنوان دستیار ثبت امتیازات الزامی است.

2/23- مراحل مربوطه

1/2/23- فقط داور اول و داور دوم می‌توانند در طول مسابقه سوت‌زده و به شرح زیر عمل می‌کنند:

1/1/2/23- داور اول دستور زدن سرویس را برای تیم مربوطه صادر می‌کند،

2/1/2/23- داور اول و دوم می‌توانند پایان Rally را اعلام کنند به‌شرطی که هر دو مطمئن باشند که خطایی رخ داده و علت آن را مشخص نمایند.

2/2/23- زمانی‌ که توپ در جریان نیست، آنها می‌توانند سوت بزنند تا اینکه با این عمل، موافقت و یا عدم موافقت خود با درخواست تیمی را نشان دهند.

3/2/23- به محض اینکه داور با سوت خود اتمام Rally را اعلام کرد، آنها موظف هستند که از علائم دستی رسمی (قانون 1/28) استفاده کرده و به شکل ذیل عمل کنند:

1/3/2/23- اگر خطا توسط سوت داور اول مشخص شده باشد، وی موارد ذیل را نشان خواهد داد:

A – تیمی که باید سرویس بزند،

B – علت و نوع خطا،

C – بازیکن خاطی (در صورت نیاز).

داور دوم علائم دستی داور اول را تکرار خواهد کرد.

2/3/2/23- اگر خطا توسط سوت داور دوم مشخص شده باشدوی موارد ذیل را نشان خواهد داد:

A – علت و نوع خطا،

B – بازیکن خاطی (در صورت نیاز)،

C – پس از تکرار حرکات داور اول، تیمی که باید سرویس بزند.

در چنین مواردی داور اول نوع خطا و بازیکن خاطی را نشان نداده و فقط تیمی را که زننده سرویس بعدی است، نشان می‌دهد.

3/3/2/23- اگر خطای دوبل رخ داده باشد، هر دو داور موارد ذیل را نشان می‌دهند:

A – علت و نوع خطا،

B – بازیکنان خاطی (در صورت نیاز)،

C – تیمی که به‌وسیله داور اول جهت زدن سرویس مشخص شده است.

24- داور اول

1/24- محل استقرار

داور اول وظایف خود را به‌طور ایستاده و در کنار یکی از تیرک‌هایی که در انتهای تور می‌باشد، انجام می‌دهد (شکـــل 1a,1b).

2/24- قدرت و اختیارات

1/2/24- داور اول مسابقه را از ابتدا تا ا نتها کنترل کرده و بر روی کلیه مسئولین و اعضای تیم‌ها تسلط دارد. در طول مسابقه، تصمیمات داور اول به‌عنوان تصمیم نهایی محسوب می‌شوند. اگر داور اول متوجه بشود که سایر همکارانش (داور دوم و سایرین) اشتباه می‌کنند، می‌تواند نظریه آنها را رد کرده و تصحیح نماید.

ضمنا اگر داور اول تشخیص بدهد که یکی از همکارانش (مسئولین) نمی‌تواند به نحو احسن انجام وظیفه نماید، می‌تواند وی را تعویض کند.

2/2/24- ضمنا داور اول، کار توپ جمع‌کن‌ها و نظافتچی‌های کف زمین بازی را کنترل می‌کند.

3/2/24- داور اول می‌تواند در رابطه با مسائل بازی و حتی بعضی از مواردی‌که در این قوانین قید نشده‌اند، تصمیم بگیرد.

4/2/24- داور اول نباید اجازه بدهد که دیگران نسبت به تصمیمات وی بحث و مذاکره نمایند.

شایان ذکر است که اگر کاپیتان تیمی نسبت به تصمیم اتخاذ شده توضیحاتی بخواهد داور می‌تواند توضیحاتی را باتوجه به قوانین موجود و تصمیم اتخاذ شده ارائه دهد.

اگر کاپیتان تیم با توضیحات داور اول متقاعد نشود، می‌تواند نسبت به تصمیم وی معترض باشد به‌شرطی که پس از (فورا) اتمام مسابقه اعتراض خود را در همانجا تکمیل کرده و تحویل مسئولین مربوطه بدهد. داور اول موظف است که این حق را به کاپیتان تیم بدهد (قوانین 1/2/1/5 و 2/3/1/5 و 2/3/2/26).

5/2/24- مسئولیت بررسی زمین بازی، لوازم و تجهیزات، شرایط و ویژگی‌های محل بازی در حین مسابقه و قبل از آن برعهده داور اول می‌باشد.

3/24- مسئولیت‌های داور اول

1/3/24- وظایف و مسئولیت‌های داور اول قبل از شروع مسابقه به‌شرح زیر می‌باشد:

1/1/3/24- شرایط و ویژگی‌های زمین بازی، توپ و لوازم دیگر را بررسی کرده،

2/1/3/24- با حضور کاپیتان‌های تیم، شیر یا خط انداخته،

3/1/3/24- منطقه warm-up (محل گرم کردن بازیکنان) تیم‌ها را کنترل کند.

2/3/24- در طول مسابقه، مسئولیت‌های ذیل فقط برعهده داور اول می‌باشد:

1/2/3/24 – اخطارها را به تیم‌ها نشان داده،

2/2/3/24- جرایم تأخیرها و بدرفتاری‌ها را مشخص نموده،

3/2/3/24- در رابطه با مسائل ذیل تصمیم‌گیری نماید:

A – خطاهای زننده سرویس، محل استقرار بازیکنان تیم‌زننده سرویس مبنی بر ایجاد مانع و حفاظ،

B – خطاهایی‌که در حین بازی صورت می‌گیرند (خطاهای توپ)،

C – خطاهای بالای تو رو قسمت‌های بالایی آن،

D- ضربه حمله (تهاجمی) بازیکن لیبرو و ضربه حمله خطای بازیکنان عقب زمین،

E- یک ضربه حمله (تهاجمی) که توسط یک بازیکن بر روی یک توپی که از پاس سرانگشت توسط بازیکن لیبرو در منطقه جلوی این بازیکن می آید صورت گیرد،

F – عبور توپ از قسمت زیرین تور (قانون 5/4/9).

3/3/24- داور اول موظف هست که در پایان بازی لیست امتیازات را بررسی کرده و سپس امضا نماید.

25- داور دوم

1/25- محل استقرار

داور دوم وظایف خود را بطور ایستاده و در بیرون از زمین و در کنار تیرکی که در روبروی داور اول قرار دارد، انجام مـــی دهد (شکــل 1a,1b و 10).

2/25- قدرت و اختیارات

1/2/25- داور دوم به‌عنوان دستیار داور اول بوده ولی یک سری اختیاراتی را جهت قضاوت در حین بازی داشته و به شرح زیر می‌باشند (قانون 3/25):

اگر داور اول به عللی نتواند به‌کار خود ادامه دهد، داور دوم به‌جای وی انجام وظیفه می‌نماید.

2/2/25- داور دوم می‌تواند بدون اینکه سوت بزند، خطاهایی را که در حیطه اختیارات او نیستند بگیرد ولی نمی‌تواند نظریه خود را در این موارد نسبت به داور اول تحمیل نماید.

3/2/25- داور دوم کار مسئول (مسئولین) ثبت امتیازات (منشی) را کنترل می‌کند.

4/2/25- داور دوم اعمال و حرکات اعضای تیم‌هایی را که بر روی نیمکت نشسته‌اند، نظارت کرده و هرگونه بدرفتاری را به داور اول گزارش می‌دهد.

5/2/25- داور دوم بازیکنان را در منطقه warm-up کنترل می‌کند (قانون 3/2/4).

6/2/25- داور دوم اجازه تعویض‌ها را صادر کرده، مدت زمان آنها را کنترل نموده و درخواست‌های بی‌مورد را رد می‌کند.

7/2/25- داور دوم تعداد تایم اوت‌ها و تعویض‌هایی را که هریک از تیم‌ها استفاده کرده‌اند، کنترل نموده و دومین تایم اوت، پنجمین و ششمین تعویض را به داور اول و همچنین مربی تیم مربوطه گزارش (اعلام) می‌کند.

8/2/25- اگر بازیکنی در حین بازی مجروح شده باشد، داور دوم دستور تعویض استثنایی را صادر کرده (قانون 2/8) و یا اینکه سه دقیقه فرصت جهت تسکین بازیکن مربوطه را می‌دهد (قانون 2/1/18).

9/2/25- داور دوم شرایط زمین، خصوصا قسمت جلویی زمین را کنترل کرده و ضمنا باید توجه داشته باشد که شرایط توپ در حین بازی برطبق قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد.

10/2/25- داور دوم رفتار اعضای تیم را در مناطق خطا نظارت کرده و رفتارهای ناشایست آنها را به داور اول گزارش می‌کند (قانون 5/4/1).

3/25- وظایف و مسئولیت‌های داور دوم

1/3/25- داور دوم در شروع هر ست، در حین تعویض زمین‌ها در ست‌ نهایی (پنجم) و یا در موارد الزامی،محل استقرار (اصلی) بازیکنان را که براساس برگ ارنج مشخص شده است، کنترل می‌کند.

2/3/25- داور دوم در طول بازی در رابطه با مسائل ذیل تصمیم گرفته، سوت زده و علائم مربوطه را نشان می دهد:

1/2/3/25- نفوذ به داخل زمین حریف و فضای زیر تور،

2/2/3/25- خطاهای محل استقرار تیمی که سرویس را دریافت می کند،

3/2/3/25- خطا با تور از قسمت پائینی آن یا تماس با آنتن از طرف زمین بازیکن مربوطه،

4/2/3/25- هرگونه سد (دفاع) کامل توسط یک بازیکن عقب یا تلاش برای ایجاد سد (دفاع) توسط بازیکن لیبرو.

5/2/3/25- تماس توپ با یک شیئی در خارج زمین بازی یا با کف زمین در هنگامیکه داور اول در موقعیتی نیست که این تماس را مشاهده نماید.

6/2/3/25- خطاهای بلند شدن به ویژه توسط بازیکنان دفاع کننده،

3/3/25- ایشان در انتهای بازی برگ امتیازات را امضاء می نماید.

26- مسئول ثبت امتیازات (منشی)

1/26- محل استقرار

مسئول ثبت امتیازات در کنار زمین و در روبروی داور اول و بر روی صندلی (میزی که مخصوص مسئول ثبت امتیازات است) نشسته و انجام وظیفه می‌نماید (شکل 1a,1b و 10).

2/26- وظایف و مسئولیت‌های منشی

وی با همکاری داور دوم لیست امتیازات را برطبق قوانین مربوطه تکمیل می‌کند.

وی با توجه به مسئولیت‌های مربوطه و با استفاده از زنگ و یا وسایل صوتی دیگر، علائمی را به داوران نشان می‌دهد.

1/2/26- وظایف منشی قبل از شروع ست و مسابقه به شرح زیر می‌باشد:

1/1/2/26- سوابق و اطلاعات مسابقه و تیم‌ها را برطبق قوانین مربوطه ثبت کرده و به امضا مربیان و کاپیتان‌ها می‌رساند،

2/1/2/26- شماره بازیکنان را از روی برگ ارنج ثبت کرده و کنترل می‌کند،

اگر وی به‌عللی (قصور و کوتاهی مربی تیم‌ها) نمی‌تواند برگ ارنج تیم‌ها را به موقع دریافت کند، بایستی این امر را فورا به اطلاع داور دوم برساند.

3/1/2/26- نام و شماره بازیکن Libero را ثبت می‌کند.

2/2/26- وظایف منشی در طول مسابقه به شرح زیر می‌باشد:

1/2/2/26- امتیازات به‌دست آمده را ثبت کرده و مطمئن باشد که تابلوی امتیازات، نتایج به‌دست آمده را بطور صحیح نشان می‌دهد،

2/2/2/26- ترتیب زدن سرویس هریک از تیم‌ها را کنترل کرده و بروز هرگونه اشتباهی را پس از زدن سرویس، فورا به داوران نشان می‌دهد،

3/2/2/26- تایم اوت‌ها و تعویض بازیکنان را ثبت کرده، شماره آنها را کنترل کرده و به اطلاع داور دوم می‌رساند،

4/2/2/26- درخواست تعویق بی‌مورد را به اطلاع داوران می‌رساند،

5/2/2/26- پایان ست‌ها، شروع و پایان هریک از تایم اوت‌های‌ فنی و همچنین کسب هشتمین امتیاز را در ست نهایی به اطلاع داوران می‌رساند (اعلام نماید)،

6/2/2/26- همه جریمه‌ها را ثبت کرده،

7/2/2/26- همه موارد ذیل را که به‌وسیله داور دوم اعلام شده‌اند، ثبت کند:

تعویض‌های استثنایی (قانون 2/8).

زمان و فرصتی را که برای تسکین یافتن بازیکن مجروح می‌دهند (قانون 2/1/18).

تعویق‌های درازمدت (قانون 3/18).

دخالت‌های خارجی (قانون 2/18) و غیره.

3/2/26- وظایف منشی پس از اتمام مسابقه به شرح زیر می‌باشد:

1/3/2/26- نتایج نهایی را ثبت کرده،

2/3/2/26- اگر کاپیتان تیمی نسبت به مسأله‌ای معترض باشد، با کسب اجازه قبلی از داور اول، از کاپیتان تیم مربوطه می‌خواهد که جمله‌ای را دال بر اعتراض خود در لیست امتیازات بنویسد.

3/3/2/26- پس از اینکه خودش لیست امتیازات را امضا کرد، لیست مذکور را به امضا کاپیتان‌ها و سپس داورها می‌رساند.

27- خط نگهدارها

1/27- محل استقرار

اگر در طول مسابقات از 2 خط نگهدار استفاده کنند، افراد فوق موظف هستند که در 2-1 متری گوشه زمین بازی و در سمت راست هریک از داورها مستقر شوند.

هریک از این خط‌نگهدارها خطوط کناری و پایانی سمت خود را کنترل می‌کنند (شکل 1a,1b و 10).

در مسابقات قهرمانی منطقه‌‌ای و مسابقات جهانی WOVD، حضور 4 خط نگهدار الزامی است.

آنها در منطقه آزاد و در 3-1 متری هریک از گوشه‌های زمین بازی و در امتداد فرضی خطی که کنترل می‌کنند، می‌ایستند (شکل 10).

2/27- مسئولیتها

1/2/27- داوران خط وظایف خود را با استفاده از یک پرچم (40×40 سانتی متری) همانگونه که در نمودار 12 نشان داده شده، برای نشان دادن موارد ذیل، انجام می دهند:

1/1/2/27- داخل بودن و خارج بودن توپ، در زمانیکه توپ در نزدیکی خط (خطوط) آنها به زمین برخورد می نمایند.

2/1/2/27- تماسهای توپهای اوت با تیم دریافت کننده توپ (شکل 3/12).

3/1/2/27- توپی که به آنتن برخورد می کند، توپ سرویس که خارج از فضای قانونی عبور، از روی تور عبور مـــــی نماید و غیره.

4/1/2/27- هر بازیکنی (به غیر از زننده سرویس) که حداقل قسمتی از باسن وی خارج از زمین بازی اش در لحظه زدن سرویس می باشد.

5/1/2/27- خطاهای باسن مربوط به زننده سرویس.

6/1/2/27- هرگونه برخورد هریک از بازیکنان در زمینشان با آنتن در خلال انجام بازی با توپ یا دخالت (مشارکت) در بازی.

7/1/2/27- توپی که خارج از فضای قانونی عبور، از روی تور به طرف زمین حریف عبور می کند و در زمین تیم خودی به آنتن برخورد می نماید.

2/2/27- بنا به درخواست داور اول یک داور خط باید علامت خود را تکرار نماید.

28- علائم رسمی

1/28- علائم دستی داورها (شکل 11).

داورها موظف هستند که با استفاده از علائم دستی رسمی، علت سوت زدن (نوع خطا و یا علت متوقف کردن بازی) خود را اعلام نمایند. بایستی این علامت را به‌مدت چند لحظه نگهداشته و اگر این علامت با استفاده یک‌دست نشان داده می‌شود، بایستی تیم خاطی و درخواست‌کننده را با همان دست نشان دهد.

2/28- علائمی که خط نگهدارها با استفاده از پرچم‌ها نشان می‌دهند (شکل 12)

خط‌نگهدارها موظف هستند که با استفاده از علائم رسمی پرچم، نوع خطا را مشخص کرده و این علامت را به‌مدت چند لحظه نگهدارند.

منبع :

 

هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین استان اصفهان

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

اخبار

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Enter Captcha Here : *

Reload Image